CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Prostredníctvom predmetu sa študenti oboznámia s osobitným postavením miest a obcí v právnom poriadku Slovenskej republiky. V spolupráci s príslušným pedagógom a prizvaným odborníkom z praxe budú študenti analyzovať najaktuálnejšie problémy aplikačnej praxe a budú sa snažiť vytvoriť riešenie, a to tak v z pohľadu teoreticko-právneho, legislatívneho ako aj z pohľadu aplikačnej praxe. Klinika bude zároveň zameraná aj na mimoprávne aspekty výkonu právomoci starostu obce. 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent je po absolvovaní predmetu schopný porozumieť a aplikovať odbornú terminológiu z oblasti výkonu územnej samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy, pochopiť súvislosti a dôsledky uplatňovania jej zákonitostí v právnom kontexte, a taktiež aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení konkrétnych problémov, osobitne právnych káuz vznikajúcich v spoločnosti, s dosahom na základné ľudské práva a slobody dotknutých osôb.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho študijného programu (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: vypracovanie zadania určeného pedagógom za podmienok stanovených na začiatku semestra.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Tomáš Ábel, PhD.

(primátor mesta Brezno)