CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Prostredníctvom predmetu sa študenti oboznámia s osobitným postavením miest a obcí v právnom poriadku Slovenskej republiky. V spolupráci s príslušným pedagógom a prizvaným odborníkom z praxe budú študenti analyzovať najaktuálnejšie problémy aplikačnej praxe a budú sa snažiť vytvoriť riešenie, a to tak v z pohľadu teoreticko-právneho, legislatívneho ako aj z pohľadu aplikačnej praxe. Klinika bude zároveň zameraná aj na mimoprávne aspekty výkonu právomoci starostu obce. 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Michal Aláč, PhD.,

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

e-mail: michal.alac@truni.sk

JUDr. Tomáš Ábel, PhD.

(primátor mesta Brezno)