CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Výučba právnej kliniky sa bude realizovať na interaktívnych prednáškach kombinovaných s teoretickou prípravou v oblasti ochrany práv detí a s riešeniami modelových situácií, v ktorých študent bude právne intervenovať. Právnu intervenciu bude vykonávať v rôznych rolách ako napríklad sudca poručenského súdu, zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany, súdny znalec, orgán činný v trestnom konaní a pod.  

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Predmet má pomôcť študentovi zorientovať sa v širokej škále právnych predpisov na národnej, ale i európskej či medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany práv detí. Výučba bude mať aj praktickú časť, aby sa študenti oboznámili s prácou odborníkov pôsobiacich na poli ochrany práv detí. Odborníkmi nebudú len právnici, ale študenti budú mať možnosť sa stretnúť a diskutovať napríklad s detským psychológom, riaditeľom detského domova, so sociálnym pracovníkom a pod.

Predbežne sú plánované tieto exkurzie:

  • návšteva reedukačného centra,
  • návšteva krízového strediska,
  • stretnutie so sudcami poručenského senátu,
  • návšteva Komisárky pre deti,
  • návšteva Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia)

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na cvičeniach, účasť na odbornej exkurzii a úspešná príprava spolu s následnou prezentáciou výskumnej témy týkajúcej sa ochrany práv detí.
Priebežné hodnotenie: úspešná príprava a následná prezentácia výskumnej témy týkajúcej sa ochrany práv detí, na ktorej pracujú študenti spoločne v pracovnej skupine (2-4 študenti). Prezentáciu hodnotí pedagóg.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
Dobrovodský, R. - Arnoldová, M.- Kubíčková, G. In: Lazar a kol.: Občianske právo hmotné. Časť: Rodinné právo. 1 diel. Bratislava : Iuris Libri, 2018. ISBN 978-80-89635-35-1 [1. zv.]. S. 233-477 (učebnica).
Dobrovodský, R. - Pavelková, B.: Časť. Rodinné právo. In: Jurčová, M. - Novotná, M. a kol.: Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného. A. Čeněk, 2. rozšírené vyd. Plzeň, 2011.
Dobrovodský, R.: Aktuálne zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí. Domáce násilie a rodičovské spory. In: Sociálna prevencia: roč. č. 1 (2022); dostupné v knižnici PF TU (tlačená podoba) a na webe PF TU (http://publikacie.iuridica.truni.sk/prispevky/).
Dobrovodský, R.: Ambície rodinnoprávnej úpravy platnej od 1.1.2016. In: Sociálna prevencia 1/2016. Národné osvetové centrum, Bratislava, 2016. S. 4-6; dostupné v knižnici PF TU (tlačená podoba) a na webe PF TU (http://publikacie.iuridica.truni.sk/prispevky/).
Dobrovodský, R. - Pirošíková, M.: Najzraniteľnejší poškodení: judikatúra ESĽP a slovenské právo. In: Sociálna prevencia: zdravie, zdravý životný štýl a vybrané sociálne a sociálnopatologické javy. ISSN 1336-9679. Roč. 12, č. 2 (2017), s. 11-12; dostupné v knižnici PF TU (tlačená podoba) a na webe PF TU (http://publikacie.iuridica.truni.sk/prispevky/).
Dobrovodský, R. - Farkašová, E.: Výchovné opatrenia a ich význam v prevencii sociálnopatologických javov. In: Sociálna prevencia: súčasná rodina a nežiaduce sociálne a sociálnopatologické javy. ISSN 1336-9679. Roč. 12, č. 1 (2017), s. 5-8; dostupné v knižnici PF TU a na webe PF TU (http://publikacie.iuridica.truni.sk/prispevky/).
Dobrovodský, R.: K prevenčnej a sanačnej funkcii rodinnoprávnej úpravy od 1.1.2016. In: Sociálna prevencia: dospelí, seniori a vybrané sociálne a sociálnopatologické javy. ISSN 1336-9679. Roč. 11, č. 2 (2016), s. 30-33; dostupné v knižnici PF TU a na webe PF TU (http://publikacie.iuridica.truni.sk/prispevky/).

Pramene práva:
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine.
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD.,  LL.M., (Tübingen)

Katedra občianskeho a obchodného práva

e-mail: robert.dobrovodsky@yahoo.de