CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Výučba právnej kliniky sa bude realizovať na interaktívnych prednáškach kombinovaných s teoretickou prípravou v oblasti ochrany práv detí a s riešeniami modelových situácií, v ktorých študent bude právne intervenovať. Právnu intervenciu bude vykonávať v rôznych rolách ako napríklad sudca poručenského súdu, zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany, súdny znalec, orgán činný v trestnom konaní a pod.  

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Predmet má pomôcť študentovi zorientovať sa v širokej škále právnych predpisov na národnej, ale i európskej či medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany práv detí. Výučba bude mať aj praktickú časť, aby sa študenti oboznámili s prácou odborníkov pôsobiacich na poli ochrany práv detí. Odborníkmi nebudú len právnici, ale študenti budú mať možnosť sa stretnúť a diskutovať napríklad s detským psychológom, riaditeľom detského domova, so sociálnym pracovníkom a pod.

Predbežne sú plánované tieto exkurzie:

 • návšteva reedukačného centra,
 • návšteva krízového strediska,
 • stretnutie so sudcami poručenského senátu,
 • návšteva Komisárky pre deti,
 • návšteva Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika ochrany práv detí je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 20 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia..

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Supervízor právnej kliniky bude študentov hodnotiť na základe nasledujúcich atribútov:

 • účasť na interaktívnych prednáškach,
 • vykonávanie právnej intervencie v modelových situáciách – rolové metódy,
 • účasť na exkurziách,
 • účasť na rozhovoroch s odborníkmi,
 • vypracovanie finálnej eseje na jednu z tém práv detí (odovzdanie do 1. 2. 2017).
Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Supervízor poskytne študentom manuskript a materiály, ďalšie články a odborné učebné texty sú k dispozícii v knižnici PF TU:

 

 • Dobrovodský, R.: K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detí po ratifikácii Opčného protokolu k dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (sťažností). 1. časť / In: Súkromné právo. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 2 (2015), s. 30-35.

 • Dobrovodský, R.: K aktuálnym výzvam slovenskej praxe ochrany práv detí po ratifikácii Opčného protokolu k dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (sťažností). 2. časť  In: Súkromné právo. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 3 (2015), s. 8-17.

 • Dobrovodský, R.: Ochranný mechanizmus života a zdravia detí v občianskom práve s účinnosťou od 1. januára 2016 In: Súkromné právo. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 10-11 (2015), s. 35-48.

 • Dobrovodský, R.: K postupom súdov pri výkone rozhodnutí vo veci maloletých  In: Súkromné právo. - ISSN 1339-8652. - Roč. 1, č. 6-7 (2015), s. 33-46.

 • Dobrovodský, R.: Procesné a hmotnoprávne predpoklady slovenského občianskeho práva k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu = Procedural and substantive civil law legislative conditions for ratification of The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence by Slovak Republic  In: Psychológ medzi právnikmi. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis

 • Pavelková, B.: Rodinné právo v súčasnosti. Súkromné právo. 1/2015. Wolters Kluwer, s. r. o. Bratislava.

 • PAVELKOVÁ, B. Sociálnoprávna ochrana detí kontra právo rodičov na starostlivosť o dieťa. In Súkromné právo, roč. 2, č. 1, 2016.


Odporúčaná literatúra:

 

 
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD.,  LL.M., (Tübingen)

Katedra občianskeho a obchodného práva

e-mail: robert.dobrovodsky@yahoo.de