CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Všetky právnické povolania majú spoločného menovateľa – písanie. Či už ide o písanie podaní, rozsudkov, alebo zákonov. Zásadám tvorby textu sa možno priučiť aj pri písaní v oblasti žurnalistiky. Z uvedeného vychádza aj koncepcia vyučovaného predmetu. Jedným z hlavných cieľov predmetu je aj podpora činnosti redakčnej rady študentského fakultného odborného časopisu Corpus Delicti.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Predmet sa v zásade snaží rozšíriť vzdelávanie v oblasti tvorby textov a základov žurnalistiky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, a to nasledovne:


- cez odborné vedenie vyučujúcich predmetu sprostredkovať študentom základné zásady tvorby textu, naučiť ich spracovať zadanú tému, oboznámiť sa s metodológiou,

- priniesť medzi študentov predmet odlišný od ostatných vyučovaných predmetov, no zároveň ho zamerať na čo najužšie možné spojenie s právom,

- umožniť študentom aktívne a kreatívne tráviť voľný čas,

- formulovať vlastný názor na zvolenú či určenú tému a prezentovať ho prostredníctvom písaného textu,

- podporovať kreativitu študentov a schopnosť pracovať na individuálnych úlohách,

- rozvíjať literárne vlohy, a tým zabezpečiť aj prípravu študentov na písanie záverečných prác.

 

Jedným z hlavných cieľov predmetu je podpora činnosti redakčnej rady študentského fakultného odborného časopisu Corpus Delicti, pričom študenti predmetu budú participovať pri tvorbe jedného čísla časopisu za semester, a to nasledovne:

- budú mať za úlohu zúčastňovať sa na vybraných podujatiach fakulty a z týchto podujatí následne spracovať spravodajské texty,

- budú participovať pri tvorbe stálych rubrík časopisu (napr. pojmy do vrecka študenta práva, „argumentárium“, latinské skratky, aktuálne z legislatívnej dielne, najnovšie rozhodnutia súdov, ...),

- podľa koncepcie čísla vydania pripravia rozhovor s odborníkom z praxe či s inou osobou, príp. s vyučujúcim Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

- vybraní študenti pripravia odborné texty z oblasti práva,

- na základe pokynov šéfredaktorky časopisu sa budú podieľať na gramatickej a štylistickej korekcii odborných textov zaslaných do redakcie.

 

Hlavnou výhodou navrhovanej formy je adresnosť zadanej študijnej úlohy, ktorá núti študentov spoľahnúť sa na vlastné schopnosti. Na druhej strane navrhovaný formát výučby podporuje aj kooperáciu medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Predmet je možné si zapísať na základe rozhodnutia o prijatí, ktoré bude výsledkom prijímacieho pohovoru.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie:
aktivita na seminároch (50 %);
vypracovanie zadania (40 %);
osobnostný prínos / prejavený záujem (10 %), t.j. publikačná činnosť atď.

 

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne.

Tipy na literatúru potrebnú pre spracovanie jednotlivých tém do podoby výsledného textu dostanú študenti od vyučujúcich. Študenti sú však povinní samostatne si vyhľadať aj ďalšie pramene súvisiace s konkrétnou témou.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Monika Martišková

(šéfredaktorka časopisu Corpus Delicti)

Katedra dejín práva

e-mail: nika.martiskova@gmail.com

JUDr. Jakub Löwy PhD. LLM 

e-mail: jakub.lowy@gmail.com