CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom Kliniky súťažného práva EÚ je rozvíjať schopnosti študentov vo vzťahu k príprave podkladov pre právne posúdenie veci, k vyhľadávaniu a analýze právnych predpisov a judikatúry, či rozvoja ich schopností vo vzťahu  k právnej analýze sťažností pre porušenie práva EÚ. Supervízor právnej kliniky má rovnako záujem na tom, aby sa študenti oboznámili s otázkami advokátskej praxe v oblasti uplatňovania práva EÚ v oblasti súťažného práva na Slovensku.

Klinika súťažného práva EÚ bude realizovaná v blokoch podľa vzájomnej dohody medzi študentmi a vyučujúcimi.

 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Výučba predmetu je rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. Úvodná teoretická časť výučby sa uskutočňuje na PF TU - študenti majú možnosť:

 

 • pracovať s prameňmi práva EÚ, judikatúrou SD EÚ,
 • získať zručnosti pri vyhľadávaní legislatívy a judikatúry v elektronických  databázach a
 • naučiť sa písať právne analýzy a získať informácie potrebných pre právne posúdenie prípadu.

Praktická časť výučby bude spočívať v spolupráci s Protimonopolným úradom SR so sídlom v Bratislave, kde študenti, pod supervíziou vyučujúcich, budú spracovávať teoretické posudky zamerané na oboznámenie sa s rozhodovacou prácou Úradu a posúdenie problémov vyplývajúcich z implementácie práva EÚ v oblasti súťažného práva a aplikácie práva EÚ v konkrétnych prípadoch. Praktická časť bude prebiehať aj formou domáceho riešenia úloh a zadaní, vrátane tímovej práce.

 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika súťažného práva bude nastavená na priebežné hodnotenie – študenti budú hodnotení na základe písomných právnych analýz a rovnako na základe ústneho preskúšania vedomostí v rámci konkrétnej prípadovej štúdie. Na konci semestra bude vyhodnotená aktivita študentov, najmä písomné výstupy a práca s prameňmi práva a judikatúrou.

 
Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Povinná literatúra:

 • Karas, V. – Králik, A.: Právo Európskej únie, C.H. Beck, Praha, 2012.

 

Odporúčaná literatúra:

 • Goyder, D. G. EC Competition Law. 5. vydanie. Oxford : Oxford University Press, 2009.

 • Jones, A., Sufrin, B. EC Competition Law – Text, Cases and Materials. 4th Edition. Oxford : Oxford University Press, 2010.

 • Kindl, J.: Kartelové a distribuční dohody. Teorie a praxe. Praha: C. H. Beck, 2009.

 • Králik, A.: Uplatňovanie programu zhovievavosti (leniency) v Európskej únii a na Slovensku. In: Bulletin slovenskej advokácie, č. 1-2, 2011.

 • Van Bael, I., Bellis, J. F. Competition Law of the European Community, 5. vydanie, Haag-Londýn-New York: Kluwer Law International, 2009.

 

Právne akty:

 • Zmluva o Európskej únii.

 • Zmluva o fungovaní Európskej únie.

 • Nariadenie 1/2003.

 • Nariadenie 773/2003.

 • Nariadenie 139/2004.
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Viliam Karas, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

e-mail: karas@maplefish.sk