CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika spotrebiteľského práva má záujem na tom, aby si študent na základe riešenia reálnych prípadových štúdii osvojil v dnešnej dobe pomerne komplikovanú, avšak dôležitú právnu úpravu jednotlivých oblasti ochrany spotrebiteľa. Supervízor kliniky primárne ozrejmuje problematiku, ktorá sa dotýka každodenného života, ako napríklad ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru v obchode, lízingu a podobne.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent po absolvovaní predmetu
1. je schopný analyzovať v celej svojej komplexnosti konkrétny skutkový stav v ktorom vyvstávajú otázky spotrebiteľsko-právnej ochrany v európskom kontexte
2. je schopný vhodKto ným spôsobom aplikovať normy súkromnoprávnej i verejnoprávnej povahy, na daný skutkový stav
3. je schopný vlastným hodnotením určiť najvhodnejší procesný postup v konkrétnej veci.
 

  •  
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: individuálne konzultácie, vypracovanie zadania.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Uvedené v informačnom liste.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M., skúšajúci, cvičiaci

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., univerzitný profesor, skúšajúci, cvičiaci

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., univerzitný docent, skúšajúci, cvičiaci

Mgr. Peter Mészáros, PhD., skúšajúci, cvičiaci