Klinika ochrany zamestnancov

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je veľmi rozmanitá a mnohé situácie, ktoré nastanú
v každodennom pracovnom živote, sú právnymi normami upravené len čiastočne, prípadne
právna úprava ponúka len široké mantinely ich uchopenia.
Vzhľadom na to, že zameraním predmetu „Klinika ochrany zamestnancov“ sú
zaujímavosti aplikačnej praxe, obsahom predložených učebných textov sú len niektoré
problémové oblasti, ktoré (aj s prihliadnutím na stručnú právnu úpravu) vyžadujú precízne
skúmanie. Práve hľadanie riešení týchto aplikačných problémov (aj z pohľadu európskeho
a medzinárodného práva) je ambíciou absolvovania „Kliniky ochrany zamestnancov“, preto je
v predloženom učebnom texte uvedená len základná národná právna úprava niektorých
pracovnoprávnych inštitútov, prípadne s uvedením niekoľkých súdnych rozhodnutí. Skúmanie
problematických pracovnoprávnych inštitútov je preto výzvou pre úspešné absolvovanie tohto
predmetu.