Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ponúka študentom aj možnosť Stáže na rôznych inštitúciách, orgánoch či organizáciách, ktorých realizácia môže byť zabezpečená priamo zo strany študenta prípadne s pomocou poverenej osoby zo strany fakulty. Po absolvovaní stáže si študent zabezpečí potvrdenie o jej vykonaní a predloží ho zodpovednej osobe určenej právnickou fakultou, následne mu budú priznané 2 kredity za uskutočnenú študentskú stáž. Tieto môžu mať nasledujúcu podobu:

  • Občianskoprávna klinika (stáž),

  • Trestnoprávna klinika (stáž),

  • Medzinárodnoprávna klinika (stáž),

  • Klinika ochrany ľudských práv (stáž),

  • Legislatívnoprávna klinika v medzinárodných vzťahoch (stáž),

  • Klinika európskeho práva (stáž),

  • Klinika konzulárneho práva (stáž),

  • Klinika eknomickoprávnych vzťahov(stáž).