Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ponúka študentom aj možnosť Stáže v rôznych inštitúciách, orgánoch či organizáciách, ktorých realizácia môže byť zabezpečená priamo zo strany študenta, prípadne s pomocou poverenej osoby zo strany fakulty. Po absolvovaní stáže si študent zabezpečí potvrdenie o jej vykonaní a predloží ho zodpovednej osobe určenej právnickou fakultou, následne mu budú priznané 2 kredity za uskutočnenú študentskú stáž. Tieto môžu mať nasledujúcu podobu:

 • Klinika ochrany ľudských práv
 • Klinika právnej praxe (stáž)
 • Klinika európskeho práva (stáž)
 • Klinika správneho práva (stáž)
 • Klinika súdnej praxe (stáž)
 • Klinika súdnych pojednávaní (stáž)
 • Klinika súkromného práva (stáž)
 • Klinika verejného práva (stáž)
 • Legislatívnoprávna klinika (stáž)
 • Medzinárodnoprávna klinika (stáž)
 • Občianskoprávna klinika (stáž)
 • Obchodnoprávna klinika (stáž)
 • Trestnoprávna klinika (stáž)
 • Stáž - Zvierací ombudsman (junior stáž)

Študent si môže stáž dohodnúť u subjektu podľa vlastného výberu alebo u niektorého z partnerských subjektov: https://iuridica.truni.sk/spolupraca-s-inymi-instituciami

Študent sa môže zúčastniť aj stáží, počas výkonu ktorých bude mať na fakulte priznaný status študentskej pomocnej vedeckej sily (POMVED), čo pre denných študentov znamená aj možnosť priznania motivačného štipendia:

 • Stáž - Najvyšší súd SR
 • Stáž - Najvyšší správny súd SR
 • Stáž - Úrad pre verejné obstarávanie
 • Stáž - Zvierací ombudsman (senior stáž)

Skúsenosti našich študentov a príklady stáží sú dostupné tu: https://iuridica.truni.sk/prax-staze

Potrebné dokumenty a tlačivá sú dostupné v časti ,,Stáže a kliniky“ tu: https://iuridica.truni.sk/dokumenty-tlaciva