Online publikácia: Pracovné právo pre klinické vzdelávanie

Oznam

Doktor Švec, ktorý na našej fakulte vedie Kliniku kolektívneho vyjednávania, je spoluautorom novej publikácie zameranej na klinické vzdelávanie s názvom „Pracovné právo pre klinické vzdelávanie“. Publikácia je určená najmä pre študentov, preto Vám pripájame jej obsah aj v PDF verzii, ktorú si môžete stiahnuť z našej stránky v sekcii – DOKUMENTY. 

„Klinické vzdelávanie predstavuje vo výučbe pracovného práva relatívne nový prvok, ktorý do súčasnosti nemá v odpovedajúcej miere rozpracovaný teoretický koncept neskoršieho uplatňovania v praxi. Existujúce učebné texty z oblasti pracovného práva alebo práva sociálneho zabezpečenia sa zameriavajú zväčša na sústredenie všetkých dostupných informácií z predmetného pracovnoprávneho inštitútu bez hlbšieho spracovania východísk pre aplikačnú prax. Osobitne sa tento nedostatok prejavuje pri realizácii klinického vzdelávania mimo univerzitného prostredia, keď študentovi pri vlastnej realizácií pracovnoprávneho poradenstva chýbajú akékoľvek metodické pokyny jeho uskutočňovania ako náhrada vlastných skúseností s riešením prípadových štúdií v komplexných súvislostiach. Pravidelne sa tak stáva, že študent nezvažuje všetky právne možnosti riešenia právneho problému v prospech klienta alebo prijímateľa právnej rady, ale len možnosti, ktoré sa mu z pohľadu právneho poriadku zdajú najpravdepodobnejšie vo vzťahu k ich súladnosti k právnemu poriadku. Takýto prístup však do istej miery ochudobňuje klienta o maximalizáciu správania, ktoré je právne konformné a umožňuje mu dosiahnuť maximalizáciu „zisku“ z realizácie pracovnoprávneho vzťahu, no menej častejšie alebo nekonvenčné.

Predkladaná vysokoškolská učebnica určená predovšetkým študentom právnických fakúlt má aspoň čiastočne vyplniť popísanú medzeru na knižnom trhu a prispieť k zvýšeniu úspešnosti klinického vzdelávania v oblasti pracovného práva.“

(Autori publikácie „Pracovné právo pre klinické vzdelávanie“)