Právna klinika pre občanov mesta Trnava

Report

Naša fakulta, tento akademický rok spustila zaujímavý projekt klinického vzdelávania, ktorého súčasťou je aj predmet  - Právna klinika pre občanov mesta Trnava. Na základe dohodnutej spolupráci medzi mestom Trnava a Právnickou fakultou vznikla platforma, na ktorej sa rozvíja vzájomná pomoc medzi študentmi práva a občanmi mesta Trnava, ktorí sa nachádzajú v sociálne nepriaznivej situácii.

V zimnom semestri prebehla pilotná verzia tejto kliniky, kde sa zúčastnilo deväť študentov, ktorí počas kliniky preukázali svoju šikovnosť, vedomosti a ochotu pomôcť.

Ako prebiehala a čo zaujímavé sa riešilo na klinike v zimnom semestri 2016/2017?

Po absolvovaní úvodného organizačného workshopu na začiatku semestra sa študenti v rámci kliniky pravidelne stretávali vo dvojiciach na službách v kancelárii určenej pre chod kliniky s osobami, ktoré nastoľovali právny problém. Študenti sa v rámci stretnutia naučili správne spísať/interpretovať právny problém vo forme konkrétneho spisu (označenie strán sporu, určenie právneho odvetvia, spísanie kazuistiky a pod.).

Následne spísaný prípad supervízor rozdelil medzi dvoch študentov, ktorí mali maximálne 14 dní na vypracovanie. Po kontrole vypracovania – „Právnej informácie“ – si študenti dohodli stretnutie s osobou, ktorá nastolila právny problém. Na tomto stretnutí čo najzrozumiteľnejšie (pre „bežného“ človeka) odprezentovali právnu informáciu, pričom osobe poskytli aj informáciu v písomnej podobe s analýzou danej veci. Takáto pomoc bola poskytovaná najmä osobám, ktoré si nemohli dovoliť platenú právnu pomoc, pričom primárne doporučoval osoby nastoľujúce právny problém Sociálny odbor mesta Trnava.

Klinika svojou činnosťou v žiadnom prípade nesuplovala poskytovanie právnych služieb advokátmi či notármi. Študenti poskytovali iba základné informácie pre riešenie životných situácií, ktoré klientom uľahčili ďalšie rozhodovanie v danej veci.

Klinika poskytovala pomoc v oblasti občianskeho práva, správneho práva, pracovného práva, a trestného práva – vo veciach poškodených.

V zimnom semestri študenti založili v rámci kliniky 14 spisov. Z hľadiska agendy išlo najmä o občianskoprávne veci – rozvod, dedičstvo, starostlivosť o dieťa, vyporiadanie BSM a pod. Jeden spis bol založený vo veci správneho práva – sťažnosť na postup orgánu. Samozrejme v rámci stránkového dňa kliniky – čo bola počas semestra každá streda od 15.00 hod. do 18.00 hod. prišlo do kancelárie našej kliniky oveľa viac osôb, avšak nie každá osoba mala právny problém, resp. problém bol skôr informačno-organizačného charakteru ako napr.: kde sa dá získať výpis z katastra nehnuteľností, či si osoba môže vybrať na spísanie závetu ktoréhokoľvek notára a podobne. V takýchto prípadoch sa spis nezakladal, ale osobe sa odovzdala informačná brožúra, ktorú poskytlo mesto Trnava.

Kto bol súčasťou kliniky v zimnom semestri?  

V zimnom semestri, ako už bolo skorej uvedené, navštevovalo kliniku deväť študentov z magisterského študijného programu a to:  Bc. Pavlína Čapkovičová, Bc. Pavlína Povodová, Bc. Monika Rafajová, Bc. Lucia Vanková, Bc. Zuzana Vörösová, Bc. Monika Jamrichová, Bc. Lucia Váryová, Bc. Marek Majerčík a Bc. Mária Kučeríková.

Kliniku mala v rámci organizácie nestarosť JUDr. Kristína Jurišová (KTPaKL), ktorá študentom rozdeľovala prípady a zároveň kontrolovala a dohliada nad prácou študentov v kancelárii kliniky a ich záverečnými výstupmi pri jednotlivých prípadoch.

Možno povedať, že naši študenti sa v rámci semestra naučili prostredníctvom skúseností pracovať s právom v širšej rovine. Veľkým prínosom pre študentov bola skutočnosť, že ide o tzv. živú kliniku, kde sa študenti stretávajú s reálnymi ľuďmi majúcimi právny problém, čo je nezriedka namáhavé aj z psychologického a sociálneho hľadiska. Veľakrát nebolo jednoduché oznámiť konkrétnej osobe, nie moc pozitívne informácie. Naši študenti to však vynikajúco zvládli, k záveru semestra bolo vidno ako sa zdokonalili v komunikácii, prezentovaní právnej informácie, v právnej logike, ale aj v precizovaní formálnych náležitostí právnej rady a spisu. Aj touto cestou chceme poďakovať za ich účasť a pomoc.   

Chceš sa na kliniku prihlásiť aj ty?

V letnom semestri tohto akademického roku 2016/2017 bude klinika pokračovať, preto je každý jeden záujemca vítaný na zápise, ktorý sa uskutoční v tzv. malej zasadačke PF TU, dňa 30. 1. 2017 o 11.00 hod. Súčasťou zápisu je aj diskusia o fungovaní a priebehu kliniky v rámci semestra.

V prípade ak sa nemôžete zúčastniť zápisu, prihlásiť na kliniku sa dá prostredníctvom zaslania mailu (do  30. 1. 2017) , v ktorom vyjadríte záujem o zapísanie predmetu na e-mail: pravne.kliniky@truni.sk.

Viac informácií o predmete "Právna klinika pre občanov mesta Trnava" sa dozviete na našej stránke alebo v MAISe.

Právna klinika pre občanov mesta Trnava