Právna klinika pre občanov mesta Trnava

Report

Práve ukončený ďalší cyklus Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava v priebehu
zimného semestra akademického roka 2018/2019 bol v poradí už piatym cyklom kliniky, teda
klinika poskytuje pre Trnavčanov služby už tretí rok. Ide o projekt mesta Trnava a Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť obyvateľom Trnavy, najmä
tým s nižšou životnou úrovňou, resp. sociálnou situáciou, s riešením ich právnych problémov.
Na klinike síce nemôžeme Trnavčanom pripravovať konkrétne podania, keďže, a to treba
prízvukovať, klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich
právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom, pričom ide zároveň o predmet pre
študentov Právnickej fakulty, ktorý im umožňuje zvyšovať svoje právnické zručnosti, avšak
často pomôže, keď tieto osoby nastoľujúce právne problémy usmerníme, kde a ako svoj
problém môžu riešiť, poskytneme im základnú orientáciu v ich probléme. Ako dozorujúcu
osobu (supervízora) kliniky ma teší, že je tu stále záujem Trnavčanov o tieto služby. Tiež ma
teší, keď vidím, ako študenti našej Právnickej fakulty rastú pri komunikácii s Trnavčanmi,
praktizujú vedomosti nadobudnuté za fakultnými lavicami, a zároveň zisťujú a utvrdzujú sa v
tom, že právo je tu pre ľudí, že právo nemôže byť odtrhnuté od reality. Práve na Právnickej
fakulte Trnavskej univerzity dbáme na hodnotové ukotvenie našich študentov, pričom táto
klinika im umožňuje vidieť rôzne ťažké situácie, v ktorých sa Trnavčania ocitli a ktoré by si
inak ani neuvedomili.


V tento cyklus kliniky k nám Trnavčania prichádzali s problémami týkajúcimi sa
rodinného práva, susedských sporov, dedenia, poskytnutých pôžičiek či ochrany osobnosti.
Možno povedať, že s právnymi problémami z týchto oblastí konštantne prichádzajú
Trnavčania najčastejšie. No nemenej časté sú aj problémy s exekúciami. V tomto smere
(najmä v súvislosti s možnosťou osobného bankrotu) vnímam pozitívne to, že v Trnave od
novembra tohto roka vznikla kancelária Centra právnej pomoci, a teda Trnavčania už nemusia
chodiť za Centrom právnej pomoci najmä do Bratislavy. Možno spomenúť tiež prípad, keď
približne 70-ročná Trnavčanka bola súdom vyzvaná na doplnenie odvolacích dôvodov (!)
a odvolacieho návrhu, hoci z ňou podaného odvolania (ktoré si sama napísala na písacom
stroji) tieto dôvody, ako aj to, čoho sa domáhala, jednoznačne vyplývali. Preto sa na našu
kliniku prišla informovať na znenie konkrétnych paragrafov, na ktoré má odkázať.
Formalizmus orgánov verejnej moci často komplikuje občanom život. Rovnako z informácií

od Trnavčanov vyplýva, že sa na súde stretávajú s neochotou, pokiaľ ide o spísanie podania
do zápisnice v tzv. mimosporových konaniach (v týchto prípadoch ide najmä o rodinnoprávne
veci), pričom na základe našich informácií musia odkazovať na § 14 zákona č. 161/2015 Z. z.
Civilného mimosporového poriadku v platnom znení a osobitne sa dožadovať takéhoto
spísania.


Zlepšeniu fungovania kliniky tiež pomohli nové priestory v budove bývalého Tatraskla
na Trhovej ulici v Trnave, v ktorých sa obyvateľom Trnavy zvýšil komfort pri čakaní, ako aj
pri samotnom poskytovaní právnych informácií. Týmto sa chcem poďakovať Mgr.
Tamajkovej, ako aj Mgr. Jašurekovej z trnavského mestského úradu za korektnú a prínosnú
spoluprácu. Osobitne chcem vyzdvihnúť prácu študentov Bc. Petry Slobodovej a Bc. Adama
Krajáča jednak pri vypracovávaní právnych informácií, ako aj pri komunikácii s obyvateľmi
Trnavy. Právna klinika bude opäť pokračovať od 21. februára 2019.

JUDr. Marek Maslák, PhD., supervízor Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava

Právna klinika pre občanov mesta Trnava