Seminár v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

Report

Dňa 11. novembra 2016 sa v rámci výučby predmetu Klinika antidiskriminačného práva uskutočnil seminár k uplatňovaniu antidiskriminačnej legislatívy v Slovenskej republike. Seminár pre študentov a študentky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sa konal v priestoroch Slovenského národného strediska pre ľudské práva („SNSĽP“) v Bratislave.

Na seminári vystúpil Marián Mesároš, výkonný riaditeľ SNSĽP, ktorý prítomným študentom a študentkám pripravil úvod do antidiskriminačnej legislatívy a prezentoval prípady z praxe, ktorými sa SNSĽP zaoberalo. Prípady sa týkali tak šikany na pracovisku a jej rôznych foriem (mobbibg, bossing) z pohľadu antidiskriminačnej legislatívy ako aj oznamovaniu protispoločenskej činnosti a právnym možnostiam ochrany oznamovateľa protispoločenskej činnosti.

Následne vystúpila pani Soňa Rišianová, právnička SNSĽP, ktorá sa sústredila na predzmluvné pracovnoprávne vzťahy z pohľadu antidiskriminačného zákona. Na úvod ozrejmila vnímanie pojmu diskriminácia v kontexte predzmluvných pracovnoprávnych vzťahov a následne sa venovala otázkam zverejňovania ponúk na zamestnanie a prezentovaniu prípadov z praxe SNSĽP. Vo svojom vystúpení otvorila taktiež otázku diskriminácie ľudí so zdravotným postihnutím, pričom prezentovala prípad diskriminácie študenta so zdravotným postihnutím pri získavaní vysokoškolského vzdelania.

Klinika antidiskriminačného práva