Správa z akademického roka 2019/2020 k právnej klinike pre komunity

Report

Prostredníctvom predmetu PKK študenti nadobúdajú a prehlbujú svoje praktické zručnosti potrebné na prácu právnika, a to prostredníctvom učenia odsúdených v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, Nitre a v Bratislave. Zo študentov sa stávajú učitelia - lektori vzdelávacieho programu "Právo na každý deň," učia sa zrozumiteľne sprostredkovať vlastné poznatky z práva tým, ktorých právne vedomie je nižšie, musia konkrétnym adresátom metodicky a takticky prispôsobiť odprednášané témy, myslieť prakticky a obrazne, vnímať súvislosti, pracovať samostatne a analyticky. Študent sa učí promptne a kvalifikovane reagovať na rôzne situácie, zlepšuje sa jeho sebaprezentácia, komunikatívnosť a právna rétorika.

Právna klinika pre komunity