Správa z akademického roka 2022/2023 ku klinike práva sociálneho zabezpečenia a ku klinike práv pacientov

Report

Na Klinike práva sociálneho zabezpečenia študenti riešia reálne problémy ľudí súvisiace s invaliditou, ťažkým zdravotným postihnutím a odkázanosťou na pomoc. Naučia sa orientovať v zákonoch, napísať odvolanie a správnu žalobu, zažijú pocit úspechu z vyriešenia konkrétneho právneho problému "ozajstného" človeka. Okrem toho sa učia vnímavosti a empatii voči rôznym ľudským osudom. 

Klinika práv pacientov a jej anglická verzia Patients´ Rights sú priestorom otvorenej diskusie o najdôležitejších výzvach medicínskeho práva a bioetiky z hľadiska ich dopadu na pacientov. Ako spravodlivo rozdeliť zdroje na zdravotnú starostlivosť? Má jednotlivec zodpovednosť za ochranu vlastného zdravia? Kde sú hranice autonómie? Môžeme klásť prekážky vedeckému pokroku? Študenti spoznajú reálne príbehy pacientov, ktorých sa tieto otázky dotýkali, a majú možnosť navrhnúť vlastné riešenie a aj si ho obhájiť v diskusii. 

Klinika práva sociálneho zabezpečenia