Správa z akademického roka 2022/2023 ku Klinike prokuratúry

Report

Podstatou uvedenej kliniky bolo oboznámiť študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity s postavením, funkciou a úlohou prokuratúry, vykonávajúcej svoju pôsobnosť prostredníctvom prokurátorov, v slovenskom právnom systéme, najmä v oblasti trestného práva, ako aj v oblasti správneho práva. Úvodné hodiny boli zamerané na ozrejmenie toho, ako sa stať prokurátorom, aké predpoklady k tomu treba mať a ako prebieha výberové konanie na prokuratúru. Súčasťou ďalších hodín bolo zameranie sa na základné aspekty výkonu funkcie prokurátora v trestnej oblasti, pričom prvá časť hodín pozostávala z odborného výkladu a druhá z riešenia praktických cvičení. Praktické cvičenia boli zamerané hlavne na to, aby študenti práva mali predstavu o tom, ako správne má byť formulovaná skutková veta (t. j. skutok, resp. trestný čin), právna veta, vrátane právnej kvalifikácie. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kliniky bolo záverečné vypracovanie obžaloby.

Taktiež sme boli so študentmi na návšteve v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov, pričom sme navštívili historické múzeum väzenstva a následne nás príslušníci Ústavu previedli v priestoroch, kde sa vykonáva väzba a trest odňatia slobody, vrátane trestu odňatia slobody na doživotie, pričom študenti mali (po dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení), priamy kontakt s niektorými osobami odsúdenými na doživotie.