Tento rok sa konal IV. ročník Letnej školy medzinárodného práva.

Report
V dňoch 9. - 13. júla 2018 sa na Komenského Univerzite v Bratislave konal IV. ročník Letnej
školy medzinárodného práva. Tohto projektu sa zúčastnili aj 3 študenti našej fakulty, (Mária
Alena Hasáková, Simona Salajová a Michal Tomin) ktorí sa zaujímajú o medzinárodné právo
a medzinárodné vzťahy. Tento ročník bol zameraný predovšetkým na aktuálne otázky a
aplikačnú prax v týchto oblastiach.
 
Organizátori projektu – SSMP - Slovak Society of International Law, ELSA Slovak Republics
akademickou podporou Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Univerzity Karlovy – si pre
účastníkov pripravili pestrý program. K jeho vyváženosti a kvalite prispelo 19 lektorov z
rozličných pôsobísk, ktorí 40 študentom zo Slovenska, Česka a Ukrajiny priblížili mnohé
zaujímavé témy.
 
Akademický program otvoril odborný garant letnej školy, JUDr. Metod Špaček, Ph.D.,
riaditeľ Odboru medzinárodného práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR a podpredseda SSMP - Slovak Society of International Law. Hneď po úvode
nasledoval zaujímavý blok zameraný na vesmírne právo v podaní Mgr. Tomáša Hrozenského
zo Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. Ďalšími lektormi prvého dňa a Nobuyuki
Murai, LLD, LLM z Veľvyslanectva Japonska v Bratislave. Postavenie právnika v diplomacii
študentom priblížil JUDr. Pavel Sladký, Ph.D. z Českej republiky v Bratislave.
 
V priebehu druhého dňa letnej školy sa účastníci od doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, Ph.D. z
TU v Trnave dozvedeli viac o štátnom občianstve v kontexte sukcesie štátov. Skúsený
diplomat JUDr. Peter Nagy zo Permanent Mission of Slovakia to the United Nations
účastníkom bližšie predstavil úlohu právneho poradcu pri OSN a prácu VI. výboru VZ OSN v
praxi. Mimoriadny záujem študentov vzbudila aj prednáška Ralana Hilla z Veľvyslanectva
USA v Bratislave na tému „Ľudské práva v zahraničnej politike USA.“ Na ľudskoprávnu
tematiku nadviazala aj JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva, Ph.D. z UK v Prahe, ktorá sa venovala
aplikácii Európskeho dohovoru o ľudských právach na právnické osoby.
 
Tretí deň pokračoval prednáškou doktora M. Špačeka o zmluvnom práve. Okrem
dojednávania a interpretácie medzinárodných zmlúv mali študenti jedinečnú možnosť
oboznámiť sa s ich podobou, ale i prípravou a protokolom. JUDr. Matej Kereš, M.A z
MZVEZ SR účastníkom objasnil teoretické aj praktické aspekty výsad a imunít v
medzinárodnom práve a JUDr. Marcel Vysocký, PhD., prorektor UCM v Trnave, im následne
priblížil zásady aplikácie medzinárodného humanitárneho práva. V popoludňajšom bloku si
študenti vypočuli prednášky dvoch dlhoročných diplomatov a veľvyslancov – Rastislava
Káčera, predsedu bezpečnostnej konferencie Globsec a Vasila Grivnu, generálneho inšpektora
MZVEZ SR.
 
Počas ďalšieho dňa sa zúčastnení študenti venovali pomerne aktuálnym témam - migrácii,
azylu a vnútornému presídľovaniu osôb. Praktickým aspektom tejto problematiky sa vo
svojich prednáškach venovali JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD. (MZVEZ SR, UK BA),
JUDr. Nataša Just Hrnčárová a Zuzana Vatráľová (IOM Slovakia). Po obedňajšej prestávke si
účastníci vypočuli prednášku JUDr. Martin Faixa, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.
Následne sa dozvedeli viac o hybridných hrozbách od JUDr. Tomáša Rulíška, PhD. zo
 
Slovenskej informačnej služby. Záver dňa bol venovaný propagácii súťaže Phillip C. Jessup
Moot Court Competition, ktorej priebeh študentom priblížila Mgr. Viktória Marková,
tohtoročná trénerka slovenského súťažného tímu.
Významným hosťom tohto ročníka letnej školy bol Steven Hill, právny poradca NATO, ktorý
sa vo svojej prednáške zameral na súčasné právne výzvy tejto organizácie. Program letnej
školy pokračoval praktickou časťou - negociáciou medzinárodnej zmluvy. Študenti rozdelení
do tímov sa vžili do rolí diplomatických zástupcov fiktívnych štátov a počas týždňa sa
kontinuálne pripravovali na rokovania o bilaterálnej zmluve týkajúcej sa vzájomnej
spolupráce, delimitácie sporných území, národnostných otázok a vyrovnania štátneho dlhu. V
rámci negociácie tak študenti nielen aplikovali nadobudnuté poznatky z medzinárodného
práva, ale aj precvičili svoje argumentačné a prezentačné schopnosti. Na záver bol
vyhodnotený víťazný tím, ktorý obdržal vecné ceny. V tomto tíme boli aj študentky
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave - Mária Alena Hasáková a Simona Salajová.
Celá letná škola sa okrem vzdelávania niesla aj v znamení networkingu a spoločenského
programu, počas ktorého študenti, lektori a organizátori mohli bližšie spoznať a pokračovať v
diskusiách v neformálne atmosfére. Okrem bowlingu či návštevy bratislavských nočných
podnikov si účastníci a lektori užili už tradičný „Grotius Piknik“ v Medickej záhrade.
Novinkou tohtoročného spoločenského programu bola recepcia na Veľvyslanectve ČR v
Bratislave pri príležitosti 100. výročia založenia Československa, na ktorej si všetci prítomní
vychutnali skvelé občerstvenie a diskutovali o nielen odborných otázkach. Zavŕšením týždňa
bola už tradičná čaša vína spojená s vyhodnotením letnej školy a odovzdaním certifikátov
účastníkom.
 
Na záver možno konštatovať, že po štyroch ročníkoch sa z Letnej školy medzinárodného
práva stal úspešný projekt podporujúci lepšie prepojenie akademickej roviny s právnou
praxou a zvýšenie možností uplatnenia sa absolventov v medzinárodnom práve a príbuzných
odvetviach. Zároveň prispieva k rozvoju spolupráce medzi vedecko-vzdelávacími
inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, orgánmi štátnej správy a zastupiteľskými úradmi.
 
Mária Alena Hasáková, Simona Salajová a Michal Tomin
Klinika negociácií zmlúv