Záverečná správa o priebehu a fungovaní Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava II v letnom semestri akademického roka 2017/2018

Report
Právna klinika pre občanov mesta Trnava pokračovala aj v priebehu letného semestra
akademického roka 2017/2018, čím tento spoločný projekt Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave a mesta Trnava naplnil už druhý rok fungovania. Táto klinika sa v letnom
semestri uskutočňovala v priestoroch Mestského úradu v Trnave, konkrétne v priestoroch
bývalého športového obchodu vedľa vchodu do Mestského úradu v Trnave.
 
Vzhľadom na informácie od osôb nastoľujúcich právne problémy možno konštatovať, že
povedomie o tejto právnej klinike je v meste Trnava pomerne vysoké a spätná odozva od
Trnavčanov je kladná. V priebehu tohto letného semestra bolo založených 8 spisov, teda 8
občanom mesta Trnava bola poskytnutá všeobecná právna informácia aj písomnou formou.
Viacero Trnavčanov navštevuje kliniku opakovane. Na základe základných právnych informácií,
ktoré Trnavčanom poskytujeme, títo sa snažia svoj právny problém riešiť, navštívia dotknutú
inštitúciu a so svojimi výsledkami a postrehmi prídu na kliniku opäť, čo, dúfame, len potvrdzuje
užitočnosť kliniky ako takej, a to najmä pre zraniteľné skupiny občanov ako sú dôchodcovia.
 
Písomná právna informácia bola poskytnutá v nasledujúcich prípadoch, resp. oblastiach:
prípustnosť držania v zdravotníckom zariadení, vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
povinnosť platenia poplatku za komunálny odpad, úprava družstevných bytov, dávky v hmotnej
núdzi, regresný nárok zdravotnej poisťovne, bytové právo, domáce násilie.
 
V zimnom semestri akademického roku 2017/2018 sa kliniky zúčastnilo 14 študentov, a to
konkrétne: Pavlína Bartošová, Marek Bobák, Denis Bodor, Natália Hajduová, Dávid Herich,
Mária Michaela Jašková, Klaudia Jurková, Frederika Korpádyová, Ing. Bc. Jozef Manduch, Bc.
Katarína Močková, Mgr. Bc. Zuzana Nechajová, Dominika Neupauerová, Mgr. Monika Plevová,
Bc. Patrik Štellmach. Išlo o študentov naprieč všetkými ročníkmi štúdia, čo opäť potvrdzuje, že
študenti už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú záujem o praktické vzdelávanie na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť prácu Ing.
Bc. Jozefa Manducha, Mgr. Bc. Zuzany Nechajovej a Mgr. Moniky Plevovej, ktorí pracovali
osobitne svedomito nielen pri vypracovaní právnych informácií, ale aj priamo v osobnom styku
s osobami nastoľujúcimi právne problémy.
 
JUDr. Marek Maslák, PhD.
 
supervízor Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava II
Právna klinika pre občanov mesta Trnava