Záverečná správa o priebehu a fungovaní Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava I v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Report

Po úspešnom prvom roku fungovania novovzniknutej Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava, na ktorej sa dohodli Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Mesto Trnava, pokračuje predmetná klinika aj v tomto akademickom roku 2017/2018. Je možné konštatovať, že v priebehu zimného semestra zaznamenala klinika značný nárast počtu osôb nastoľujúcich právne problémy, teda občanov Trnavy, ktorí kliniku so žiadosťou o poskytnutie všeobecnej právnej informácie navštívili. Možno povedať, že sa nám v priebehu trvania kliniky počas tohto zimného semestra podarilo poskytnúť všeobecnú informáciu v priemere 10 občanom Trnavy týždenne. Záujem o kliniku bol zo strany občanov mesta Trnava dokonca ešte vyšší, a teda taký, že tomuto záujmu kapacitné možnosti kliniky nie vždy stačili, hoci sme niekedy poskytovali všeobecné právne informácie aj nad rámec ustanoveného času kliniky. Z dôvodu tak vysokého záujmu občanov Trnavy sme väčšine osôb nastoľujúcich právne problémy poskytovali všeobecnú právnu informáciu ústne. No napriek tomu bolo v priebehu tohto zimného semestra založených 19 spisov, teda 19 občanom mesta Trnavy bola poskytnutá všeobecná právna informácia aj písomnou formou. Občania mesta Trnavy prichádzali na kliniku v drvivej väčšine s občianskoprávnymi vecami, ktoré sa týkali najmä rodinnoprávnych problémov (vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, úprava výkonu rodičovských práv a povinností), susedských sporov, spotrebiteľského práva, otázok spojených s vlastníckym právom, ochranou osobnosti, zmluvným právom, časté boli otázky spojené s bytovým právom. Susedské spory boli spojené aj s návrhom postupu podľa predpisov správneho práva. Tiež sa však vyskytol prípad z oblasti medzinárodného práva súkromného, a teda určenia, ktoré rozhodné právo a súdy ktorého štátu sú oprávnené rozhodovať o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov medzi slovenským a chorvátskym štátnym príslušníkom. Osobitne zaujímavé prípady boli pre študentov prípady z oblasti civilného procesného práva, keď mali posúdiť možnosti procesného postupu osôb, ktoré boli subjektmi súdnych konaní. Ďalej možno spomenúť prípady z oblasti práva sociálneho zabezpečenia, ako aj jeden prípad z oblasti trestného práva, kde občianka Trnavy vystupovala v pozícii poškodenej. V závislosti od konkrétneho právneho problému, klinika odporúčala občanom Trnavy pomoc v podobe spotrebiteľských združení; úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. v podobe možnosti spísať podanie do zápisnice priamo na súde, pokiaľ išlo o mimospory podľa Civilného mimosporového poriadku.

 Klinika sa v zimnom semestri uskutočňovala v miestnosti S1 priamo v priestoroch radnice Mesta Trnava. Po úspešnom pilotnom prvom roku kliniky, na ktorom sa značnou mierou podieľala supervízorka JUDr. Kristína Jurišová, ktorá sa aj v priebehu tohto semestra ako supervízorka zúčastňovala na istej časti kliniky, sa tento rok stal supervízorom kliniky JUDr. Marek Maslák, PhD. z Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave a mohol tak nadviazať na doterajšiu prácu, v súčasnosti už, JUDr. Kristíny Jurišovej, PhD. Týmto tiež ďakujem za ústretový prístup dekanke PF TU doc. JUDr. Andrei Olšovskej, PhD. a Mgr. Anne Tamajkovej z Kancelárie primátora Mesta Trnava. Je potrebné spomenúť aj propagáciu kliniky v regionálnej tlači, ako aj v Mestskej televízii Trnava, ktorá o klinike natočila krátku reportáž. Na základe tejto propagácie, ako aj na základe navštevovaného počtu občanov mesta Trnava možno povedať, že informácia o existencii kliniky je v prostredí mesta Trnava (a teda v povedomí jej občanov) pomerne známa.

V zimnom semestri akademického roku 2017/2018 sa kliniky zúčastnilo 11 študentov, a to konkrétne: Bc. Ján Balážka, Dominik Drdul, Natália Hajduová, Dávid Herich, Bc. Mária Kasalová, Klaudia Košúthová, Bc. Tibor Nemčok, Dominika Neupauerová, Monika Plevová, Bc. Patrik Štellmach, Bc. Danica Urcikánová. Treba zdôrazniť, že išlo o študentov prvého, ako aj druhého stupňa štúdia (naprieč všetkými ročníkmi štúdia), čo potvrdzuje, že študenti už od prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú záujem o praktické vzdelávanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť prácu dvojice Bc. Márie Kasalovej a Klaudie Košúthovej, ako aj prácu Moniky Plevovej, Bc. Patrika Štellmacha, Bc. Jána Balážku a Dominika Drdula. Všetkým študentom ďakujem za ich prácu v priebehu tohto semestra a verím, že im klinika pomohla v overení si ich teoretických vedomostí v praxi, v rozvíjaní komunikácie s jednotlivými občanmi, v rozvíjaní ich písomného prejavu, a tieto skúseností zužitkujú v budúcnosti. Verím, že im priebeh kliniky pomohol vnímať právo hlbšie a hodnotovo; ukázal im mnohé problémy, ktoré by im z prostredia fakultných lavíc nenapadli, a to najmä tie, v ktorých sa nachádzajú občania s nízkou životnou úrovňou a s neschopnosťou sa náležite brániť, čo má význam pri ich možnom poskytovaní právnej pomoci pro bono v budúcnosti. O význame a úspešnosti kliniky z pohľadu študentov hovorí aj skutočnosť, že na letný semester jej fungovania je prihlásených 10 študentov, pričom niektorí z nich sú takí, ktorí absolvovali kliniku aj tento semester.

Právna klinika pre občanov mesta Trnava