Záverečná správa o priebehu a fungovaní Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava I v ZS 2019/2020

Záverečná správa o priebehu a fungovaní Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava I v zimnom semestri akademického roka 2019/2020

Tento zimný semester akademického roka 2019/2020 naďalej pokračoval úspešný projekt Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Mesta Trnava, a to Právna klinika pre občanov mesta Trnava. Klinika prebiehala v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu v Trnave na Trhovej ulici. V rámci kliniky študenti Právnickej fakulty v Trnave pod dozorom supervízora poskytujú Trnavčanom základné právne informácie, ktoré im majú pomôcť zorientovať sa v ich právnom probléme a uviesť im možnosti, ako ďalej postupovať, na koho sa obrátiť. Ide o bezplatnú a nezáväznú formu pomoci obyvateľom Trnavy.

Tento akademický semester sme riešili najmä prípady z oblasti rodinného, občianskeho a pracovného práva. Možno spomenúť prípad obťažovania spotrebiteľa zo strany nebankového subjektu vo veci vymáhania dlhu či prípad pani, ktorá nás viackrát navštívila ohľadom komplikácií a neistoty v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. Takisto sme riešili prípad špecifickej rodinnej situácie, ktorý vyúsťoval do možného domáhania sa vrátenia daru z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov. Riešili sme aj prípad možného vydržania vlastníckeho práva k rodinnému domu, ktorý je dlhodobo užívaný bez toho, aby bol tento faktický stav v súlade so stavom v katastri nehnuteľností.

Navštívili nás desiatky ľudí, ktorých sme usmernili v riešení ich často ťažkej životnej situácii a odporučili sme im ďalšie inštitúcie, na ktoré sa môžu obrátiť, resp. ich oboznámili o kompetenciách jednotlivých inštitúcií. Obzvlášť nás teší, keď na kliniku prídu ľudia, ktorí nás už v minulosti navštívili, a porozprávajú nám, v akej situácii sú pri riešení svojho právneho problému dnes.

V priebehu tohto zimného semestra bolo založených, resp. doplnených 9 spisov, teda 9-tim osobám nastoľujúcim právny problém bola poskytnutá všeobecná právna informácia aj písomnou formou. Písomná právna informácia bola poskytnutá v nasledujúcich prípadoch, resp. oblastiach: vydržanie vlastníckeho práva, ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, nároky zo skončenia pracovného pomeru, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ochrana osobnosti, domáhanie sa vrátenia daru, prípadne platnosť darovacej zmluvy, užívanie časti bytu bez právneho dôvodu, náhradná starostlivosť. V jednom prípade bola pre zložitosť právneho problému (možnosť odkúpenia nájomného bytu) právna informácia odmietnutá.

V tomto semestri sa kliniky zúčastnilo 12 študentov, a to konkrétne: Erika Chudinová, Bc. Mária Alena Hasáková, Mgr. Jana Káčerová, Bc. Asime Neziri, Bc. Sabína Orvosová, Bc. Andrej Roštár, Bc. Nicole Šefránková, Bc. Frederik Šiška, Patrícia Škriečková, Bc. Dagmara Tóthová, Bc. Ivana Trokšiarová a Daniel Vasilišin.

Ďakujeme Mestu Trnava (osobitne Mgr. Tamajkovej) a Právnickej fakulte za zabezpečenie tejto kliniky. Poďakovanie taktiež patrí všetkým študentom, no za tento semester treba vyzdvihnúť odborný, a zároveň empatický prístup Bc. Dagmary Tóthovej. Oceňujem tiež aktívny prístup Bc. Ivany Trokšiarovej, Bc. Márii Aleny Hasákovej a Bc. Frederika Šišku.

V Trnave, dňa 10.12.2019

JUDr. Marek Maslák, PhD.
Právna klinika pre občanov mesta Trnava
supervízor

 

Právna klinika pre občanov mesta Trnava