CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom predmetu je prepojenie teoretických vedomostí a nadobudnutie praktických skúseností v oblasti ochrany základných práv a slobôd. Študent by mal vedieť nadobudnuté poznatky aplikovať na konkrétne praktické prípady porušovania základných práv a slobôd, a byť schopný vyhodnotiť a argumentačne odôvodniť porušenie základných práv a slobôd v jednotlivých prípadoch. Klinika reflektuje ochranu základných práv a slobôd predovšetkým v priestore Slovenskej republiky skrz činnosť verejného ochrancu práv, avšak pre nadobudnutie argumentačných techník bude vychádzať aj z prípadových štúdií Európskeho súdu pre ľudské práva. Jednotlivé stretnutia tak budú zamerané na konkrétne prípady ochrany základných práv a slobôd v pôsobnosti verejného ochrancu práv, ako aj na relevantné príklady judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Absolvovaním predmetu študenti získajú znalosti a schopnosti identifikovať porušenie základných práv a slobôd v jednotlivých prípadoch a precvičia si argumentačné techniky v záujme presadzovania ochrany vybraných základných práv a slobôd.

 

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na konzultáciách, prípadové štúdie.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Svák, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. Eurokodex, 2011.
Bartoň, M. a kol.: Základní práva. Leges, 2016.
Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky, Veľký komentár. 2. vyd. C.H. Beck, 2019.

Právne predpisy:
•       Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky;
•       Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv;
•       Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Tímea Lazorčáková, PhD.