CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Interaktívnou formou (formou vypracovania úloh a aktivít) umožniť študentom vcítiť sa do problémov ľudí so zdravotným znevýhodnením a porozumieť bariéram, ktorým čelia.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študenti získajú príležitosť rozvinúť svoje zručnosti v práci s právnymi predpismi tvorivým a zaujímavým spôsobom, najmä v súvislosti s problematikou diskriminácie, volebného práva, vzdelania, nezávislého života a i.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika bude ukončená priebežným hodnotením. Študent absolvuje predmet tým, že splní dve aktivity a sedem úloh. S prihliadnutím na charakter predmetu budú aktivity a úlohy zadané v systéme MOODLE, v ktorom ich študenti aj vyplnia. Pri plnení úloh treba dbať na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je určená individuálne, v súlade so stanovenými úlohami a po prípadnej konzultácii s vyučujúcou predmetu. Literatúra bude určená v členení podľa monografickej a periodickej odbornej literatúry, právnych predpisov a rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj iných prameňov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Mgr. Jozef Štefanko, PhD.