CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Okrem základnej úlohy, ktorú štúdium práva poskytuje, t. j. vzdelávanie študentov v tejto vednej disciplíne, má štúdium práva za úlohu tiež zabezpečiť prípravu študentov na výkon právnických povolaní, okrem iných aj na výkon advokácie.

Tento predmet má za úlohu priblížiť študentom poslanie advokácie, predovšetkým priblížiť čo je advokácia, čo je výkon advokácie a čo je poskytovanie právnych služieb.

Tento predmet má zároveň za úlohu uviesť študenta do praxe tak, aby vedel samostatne aplikovať a využiť svoje poznatky z pozitívneho práva v reálnom živote, no najmä na právnickom fóre.

V jednoduchosti povedené, cieľom predmetu je priblíženie postupu, kedy príde za advokátom klient a požiada ho o konkrétne poskytnutie právnej služby a advokát musí zvoliť penzum možností, ktoré mu právo a právny poriadok poskytuje.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent by po absolvovaní tohto predmetu mal tiež vedieť pripraviť základné podania a vypracovať niektoré listiny týkajúce sa záväzkových vzťahov, vrátane aplikovania postupu pri ich uzatváraní.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná pre študentov magisterského stupňa štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Predmet je možné si zapísať na základe rozhodnutia o prijatí, ktoré je výsledkom prijímacieho pohovoru; Podmienkou zúčastnenia sa prijímacieho pohovoru je predloženie motivačného listu maximálne v rozsahu jednej strany (A4), na tému „Prečo chcieť byť advokátom / advokátkou?“

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie:
aktivita na seminároch (50 %);
vypracovanie zadania (40 %);
osobnostný prínos / prejavený záujem (10 %), t.j. absolvovanie stáže v právnom povolaní, publikačná činnosť, atď.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Povinná a odporúčaná literatúra k predmetu je stanovená individuálne.

Do pozornosti dávame najmä:

Olej, J. Kerecman, P., Kalata, P. a kol. Zákon o advokácii. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, 768 s. ISBN 978-80-89603-11-4;

Fiačan, I., Kerecman, P., Baricová, J., Hellenbart, V., Sedlačko, F. a kol. Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 224 s. ISBN 978-80-89603-34-3;

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Jakub Löwy PhD. LLM

e-mail: jakub.lowy@gmail.com