CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárnym cieľom právnej kliniky je zabezpečiť pre študentov priestor nielen pre získavanie teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností pod supervíziou právnikov a advokátov spolupracujúcich s Ligou za ľudské práva. V tomto kontexte sa študenti učia poskytovať právne poradenstvo žiadateľom o azyl a ďalším subjektom, pripravovať právne podania a rovnako získať kontakt s relevantným organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika azylového práva I je povinne voliteľný študijný predmet, na ktorý nadväzuje predmet "Klinika azylového práva II". Výučba predmetu je rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. Teoretická časť uskutočňovaná v rámci seminárov na PF TU sa týka týchto otázok:

 • Úvod do problematiky: medzinárodná ochrana, azylové právo, utečenecké právo.
 • Medzinárodné organizácie poskytujúce pomoc utečencom, UNHCR.
 • Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (I. časť): história utečeneckého práva, zahrňujúce články.
 • Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967 (II. časť): zánikové a vylučujúce články, vybrané články.
 • Azylové právo Európskej únie.
 • Doplnková ochrana.
 • Azylové konanie na Slovensku (I. časť): základné pojmy, konanie o azyl.
 • Azylové konanie na Slovensku (II. časť): druhy rozhodnutí, práva a povinnosti osôb s poskytnutou medzinárodnou ochranou.
 • Dublinské konanie.
 • Ochrana utečencov podľa judikatúry ESĽP a SD EÚ.

Praktická časť výučby sa uskutočňuje v priestoroch občianskeho združenia Liga za ľudské práva v Bratislave, kde študenti, pod supervíziou právnikov, pracujú s reálnymi klientmi (cudzinci, žiadatelia o azyl, osoby s poskytnutou medzinárodnou ochranou). Študenti navštívia aj relevantné štátne orgány, prípadne medzinárodné organizácie pôsobiace v tejto oblasti na Slovensku. Študenti majú možnosť zapojiť sa do simulovaného súdneho procesu zameraného na azyl.

 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika azylového práva I. je kapacitne obmedzená pre študentov dennej formy magisterského štúdia (pre bližšie informácie pozri MAIS).

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika azylového práva I. bude nastavená na priebežné hodnotenie - písomný test a zhodnotenie aktivity študentov na praktických cvičeniach, účasť na súdnych pojednávaniach ako aj účasť na simulovaných súdnych sporoch.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Povinná literatúra:

 • Hrnčárová a kol., Zákon o azyle. Komentár. C.H.Beck, 2012.

 • Goodwin-Gill, G.S., McAdam, J.. The Refugee in International Law. Oxford University Press. 2007.

Odporúčaná litaratúra:

 • Hathaway, J.C.. The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press. 2005.

 • Jankuv, J.. Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv. IURA EDITION. 2006.

 • Babiaková, E., Berthotyová E.. Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v azylových veciach. EURO KODEX. 2008.

 • Šturma, P., Honusková, V., a kol.. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. SCRIPTA IURIDICA, Praha. 2012.

 • Molek P.. Právní pojem "pronásledování" v souvislostech evropského azylového práva. C.H. Beck. 2010.

Právne akty:

 • Dohovor o právnom postavení utečencov - oznámenie č. 319/1996 Z. z.

 • Európsky dohovor na ochranu ľudských práv a základných slobôd - oznámenie č. 209/1992 Zb.

 • Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Zuzana Števulová

Liga za ľudské práva

e-mail: stevulova@hrl.sk