CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárnym cieľom právnej kliniky je pokračovať v aktivitách nastavených v rámci Kliniky azylového práva I. a zabezpečiť tak pre študentov ďalší priestor nielen pre získavanie teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností pod supervíziou právnikov a advokátov spolupracujúcich s Ligou za ľudské práva v nadväzujúcich oblastiach medzinárodnej ochrany.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika azylového práva II. je povinne voliteľný študijný predmet, ktorý nadväzuje na „Kliniku azylového práva I.“. Výučba predmetu je rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. Teoretická časť uskutočňovaná v rámci seminárov na PF TU sa týka týchto otázok:

  • Správne súdnictvo.
  • Úvod do problematiky cudzineckého práva.
  • Podmienky vstupu cudzincov na územie EÚ.
  • Prechodný pobyt.
  • Trvalý pobyt.
  • Tolerovaný pobyt.
  • Administratívne vyhostenie.
  • Prekážky administratívneho vyhostenia a princíp non-refoulement.
  • Zaistenie cudzincov.
  • Ochrana utečencov podľa ESĽP a SD EÚ.

Praktická časť výučby sa uskutočňuje v priestoroch občianskeho združenia Liga za ľudské práva v Bratislave, kde študenti, pod supervíziou právnikov, pracujú s reálnymi klientmi. Študenti navštívia aj relevantné štátne orgány, prípadne medzinárodné organizácie pôsobiace v tejto oblasti na Slovensku. Študenti majú možnosť zapojiť sa do simulovaného súdneho procesu zameraného na azyl.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika azylového práva II. je kapacitne obmedzená pre študentov dennej formy magisterského štúdia (pre bližšie informácie pozri MAIS).

 
Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika azylového práva II. bude nastavená na priebežné hodnotenie – supervízor bude v rámci hodnotenia prihliadať na aktivitu študentov na praktických cvičeniach, účasť na súdnych pojednávaniach ako aj účasť na simulovaných súdnych sporoch.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

HRNČÁROVÁ, N. a kol. Zákon o azyle. Komentár. C.H. Beck, 2012.
JANKUV, J. Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 198 s. (https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000138.pdf).

Ďalšia odporúčaná literatúra:
MITTELMANNOVÁ, M. - FAJNOROVÁ, K.: Trvalé riešenia pre odlúčené deti v Európe. Národná správa: Slovensko. Máj 2015.
ŠTURMA, P. - HONUSKOVÁ, V. a kol. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. SCRIPTA IURIDICA. Praha, 2012.
MOLEK, P. Právní pojem "pronásledování" v souvislostech evropského azylového práva. C.H. Beck, 2010.

Právne akty:
Dohovor o právnom postavení utečencov - oznámenie č. 319/1996 Z.z.
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd - oznámenie č. 209/1992 Zb.
Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Miroslava Mittelmannová