CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Predmet môže študent absolvovať formou stáže, ktorú si zabezpečí po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie, v oblasti európskeho práva. Stáž je možné absolvovať na niektorom z ústredných alebo miestnych orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, v súdnictve, v inštitúcii Európskej únie, v Európskej komisii - zastúpení na Slovensku, v advokátskej kancelárii, v súdnictve a pod., a to v oblasti európskeho práva.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Predmet umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti stážou v oblasti európskeho práva.
Študent po absolvovaní predmetu získa porozumenie a orientáciu, ako aj praktické skúsenosti v procese interpretácie, aplikácie i tvorby práva, a to v priestore pôsobnosti subjektu, kde absolvoval stáž, a to v oblasti európskeho práva.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Študent doručí potvrdenie o absolvovaní stáže na niektorom orgáne verejnej správy v trvaní min. 2 týždňov spolu s náplňou činností, ktorých sa zúčastnil, ako aj hodnotením jeho zapojenia v procese stáže, prodekanovi pre vzdelávanie. Hodnotenie udelí prodekan pre vzdelávanie v závislosti od potvrdenia o absolvovanej stáži.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne, a to po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie predovšetkým s ohľadom na subjekt, kde sa stáž uskutoční. Literatúra bude určená v členení podľa monografickej a periodickej odbornej literatúry, právnych predpisov a rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj iných prameňov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Organizačné záležitosti treba komunikovať s prodekanom pre vzdelávanie a študijným oddelením. Odborný supervízor bude osoba pôsobiaca na mieste výkonu stáže.