CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Na Klinike I sa študent venuje úvodu do medzinárodného humanitárneho práva a práva ozbrojených konfliktov, cieleniu, pridruženým stratám, pravidlám nasadenia, zbraňovému právu, odzbrojovaniu, autonómnym zbraňovým systémom.
Na Klinike II sa študent venuje vesmíru - piatej operačnej doméne NATO, odzbrojovaniu, statusu jednotlivca v ozbrojenom konflikte, súkromným vojenským spoločnostiam, autonómnym zbraňovým systémom.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Absolvovaním predmetu Klinika I získa študent nasledujúce schopnosti:
-       definovať ozbrojený konflikt a správne identifikovať podľa skutkového stavu druh ozbrojeného konfliktu;
-       aplikovať jednotlivé kroky Weapon Law Review na skutkový stav;
-       vymedziť základné pojmy medzinárodného humanitárneho práva a práva ozbrojených konfliktov;
-       identifikovať status jednotlivca v ozbrojenom konflikte;
-       samostatne a erudovane riešiť prípadové štúdie z medzinárodného humanitárneho práva, svoje názory opierať o odborné teoretické vedomosti.
Absolvovaním predmetu získa študent nasledujúce schopnosti:
-       definovať ozbrojený konflikt a správne identifikovať podľa skutkového stavu druh ozbrojeného konfliktu;
-       vymedziť základné pojmy medzinárodného humanitárneho práva a práva ozbrojených konfliktov;
-       charakterizovať autonómne zbraňové systémy a ich podtypy;
-       identifikovať význam vesmíru ako piatej operačnej domény pre medzinárodné humanitárne právo;
-       identikovať kombatanta a odlíšiť ho od iných jednotlivcov v ozbrojenom konflikte;
-       samostatne a erudovane riešiť prípadové štúdie z medzinárodného humanitárneho práva, svoje názory opierať o odborné teoretické vedomosti.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia  (aj v externej forme bakalárskeho štúdia.

 

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: open book prípadová štúdia na poslednom seminári z preberanej matérie (50 %). Pri hodnotení bude zohľadnená aj aktivita a prístup študentov počas semestra (50 %). Podmienky hodnotenia štúdie, aktivity a pristupu študentov budú oznámené na začiatku výučby.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

FLECK, D. a kol. The Handbook of International Humanitarian Law. Oxford University Press, 2021.
SOLIS, G. The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War. Cambridge University Press, 2016.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Viktória Bednár Marková, PhD.