CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Absolvovaním Kliniky I získa študent vedomosti o prisťahovalectve všeobecne, druhoch a spôsoboch migrácie, o vstupe cudzincov na územie SR a do Európskej únie, medzinárodnoprávnej ochrane utečencov (Dohovor o právnom postavení utečencov), spoločnom európskom azylovom systéme, zákone č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, vízach, pobytoch, administratívnom vyhostení, zaistení, judikatúre Najvyššieho súdu SR v cudzineckých veciach. judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v cudzineckých veciach, judikatúre Súdneho dvora Európskej únie v cudzineckých veciach.
Absolvovaním Kliniky II získa študent vedomosti o Kódexe schengenských hraníc, vízovom kódexe, prechodnom pobyte, trvalom pobyte, tolerovanom pobyte, štátnom občianstve, maloletých cudzincoch bez sprievodu, návratovej smernici, medzinárodných organizáciách, judikatúre Najvyššieho súdu SR v cudzineckých veciach II, judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva v cudzineckých veciach II, judikatúre Súdneho dvora Európskej únie v cudzineckých veciach II.
 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Absolvovaním predmetu študent reprodukuje základy z oblasti migračného práva, identifikuje príslušné medzinárodné zmluvy, vysvetlí vybrané otázky práva Európskej únie, právnych predpisov Slovenskej republiky na základe práce s medzinárodnými, európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi, na základe osobnej účasti na súdnych pojednávaniach v cudzineckých a azylových veciach vedia analyzovať a kriticky hodnotiť ich priebeh, zaujať k nim vlastný, odborne vyargumentovaný názor a prezentovať ho ústne aj písomne a detekuje, vyhľadáva a analyzuje judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Vie určiť základné nastavenia migračných politikách, či už ide o prisťahovalecké politiky, azylové alebo návratové politiky, na základe návštevy a komunikácie s predstaviteľmi Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), resp. získaní základných informácií o Úrade Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vie identifikovať ich systém práce, reprodukovať ich základné ciele a diskutovať o daných skutočnostiach. Je schopný vyhľadávať relevantné informácie o krajinách pôvodu slúžiace ako dôkaz v azylovom alebo cudzineckom konaní a používa adekvátnu právnickú terminológiu v slovenskom a anglickom jazyku, Vie identifikovať situáciu a postavenie cudzinca, pripraviť základný rámec poskytnutia právneho poradenstva a pomoci cudzincom.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Študent absolvuje okrem cvičení aj praktickú časť kliniky realizovanú v rámci stáže v občianskom združení Liga za ľudské práva, resp. pri iných praktických aktivitách pod supervíziou vyučujúcej.
Priebežné hodnotenie spočíva vo vypracovaní a odovzdaní právneho podania (napísanie správneho rozhodnutia alebo správnej žaloby).

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
JANKUV, J. Medzinárodnoprávna úprava v oblasti azylu a utečenectva. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 198 s. ISBN 978-80-7502-450-3. Dostupné na: https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000138.pdf.

Ďalšia odporúčaná literatúra:
MITTELMANNOVÁ, M. Politiky, prax a štatistiky o maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike. Bratislava: IOM.EMN, 2014. 38 s. ISBN 978-80-89506-56-9.

Právne predpisy:
Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Nariadenie (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje Kódex schengenských hraníc.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13.júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex).

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Miroslava Mittelmannová