CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom predmetu je zrozumiteľným spôsobom a interaktívnymi metódami vysvetliť študentom
pojmy občianska spoločnosť, subjekty občianskej spoločnosti, mimovládne neziskové organizácie,
aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo, iniciatíva pre otvorenú vládu, verejné politiky a participáciu,
a od teoretického i praktického hľadiska predstaviť študentom možnosti aktívneho zapojenia sa do
tvorby právnych predpisov a oznamovania protispoločenskej činnosti. Priebeh kliniky sa uskutoční
formou prezentácie praktických skúseností prednášajúcich a prípadných pozvaných hostí, ako aj
praktických cvičení zameraných na získanie získaných poznatkov.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní predmetu bude mať študenti prehľad o pojmoch občianskej spoločnosti, trendoch
a aktivitách v oblasti jej rozvoja ao možnostiach ovplyvňovania prijímania verejných politík a kontrol
výkonu verejnej moci.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Odporúčaná literatúra:
- Ústava č. 460/1992 Zb. zo dňa 01. septembra 1992 Ústava Slovenskej republiky v
znení neskorších ústavných zákonov.
- Zákon č. 83/1990 Zb. o združených občanov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách ao zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
- Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch ao doplnení zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov .
- Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v
Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov .
- Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
- Legislatívne pravidlá vlády SR .
- Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov .
- Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík schválené uznesením vlády
SR č. 645 zo 17. decembra 2014 .
- Iniciatíva pre otvorené vládnutie a jej akčné plány.
- Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a jej akčné plány.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti, Mgr. Martin Giertl, Mgr. Mária Milková,
Mgr. Bystrík Antalík