CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika obchodného práva sa zameriava na riešenie zadaní z oblasti daného odvetvia súkromného práva, s cieľom pripraviť študenta na osvojenie si postupu pri založení obchodných spoločností či pri vypracovaní základných zmluvných typov v obchodnom styku. Klinika obchodného práva má za cieľ rovnako rozvíjať schopnosť študenta adekvátne posúdiť konkrétnu právnu situáciu v kontexte problematiky obchodného práva.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V nadväznosti na vyššie uvedené ciele právnej kliniky, študent počas výučbového obdobia na jednotlivých seminároch získa praktické zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

 • Výber najvhodnejšieho spôsobu podnikania - klady a zápory jednotlivých foriem podnikania, nedovolené podnikanie.
 • Podmienky živnostenského podnikania, ohlásenie živnosti.
 • Založenie obchodnej spoločnosti - vypracovanie zakladateľských dokumentov a príloh potrebných na zápis do obchodného registra.
 • Založenie obchodnej spoločnosti – vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Zrušenie obchodnej spoločnosti – dôvody na zrušenie obchodnej spoločnosti, spôsob zrušenia obchodnej spoločnosti.
 • Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie - jeho pôsobnosť, posúdenie zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie, zmluva o výkone funkcie.
 • Nekalá súťaž – dovolená súťaž, hranice s nedovoleným konaním, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, reklama a porovnávacia reklama).
 • Družstvo – špecifiká vzniku, vznik a zánik členstva v družstve, prevod členských práv a povinností.
 • Proces uzavierania zmlúv v obchodno-záväzkových vzťahoch – subjekty, zabezpečovacie prostriedky, vznik zmluvy a jej forma.
 • Kúpna zmluva –  subjekty, povinnosti predávajúceho a kupujúceho, výhrada vlastníckeho práva.
 • Zmluva o dielo – vymedzenie predmetu, podstatné časti zmluvy, dohoda o cene, zabezpečovacie prostriedky.
 • Zasielateľská zmluva a zmluva o preprave veci – význam, vznik, rozdiely medzi nimi, doklady o prevzatí tovaru dopravcom od odosielateľa, zodpovednosť dopravcu.
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie:Predmet je ukončený priebežným hodnotením, ktoré spočíva v povinnosti študenta/študentky odovzdať aspoň tri zadania v priebehu semestra. Hodnotí sa použitá argumentácia, práca s právnymi predpismi, komplexnosť uchopenia problému, výstavba textu a formálna stránka

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
Csach, K. – Ovečková, O. Obchodné právo 1. Všeobecná časť a súťažné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019.
Csach, K. – Ovečková, O. – Žitňanská, L. Obchodné právo 2. Obchodné spoločnosti a družstvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020.
Ovečková, O. – Žitňanská, L. a kol. Obchodné právo. Záväzkové právo. 2. doplnené a prepracované vyd. Bratislava: Iuris Libri, 2013.
 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Veronika Zoričáková, PhD.