CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika obchodného práva sa zameriava na riešenie zadaní z oblasti daného odvetvia súkromného práva, s cieľom pripraviť študenta na osvojenie si postupu pri založení obchodných spoločností či pri vypracovaní základných zmluvných typov v obchodnom styku. Klinika obchodného práva má za cieľ rovnako rozvíjať schopnosť študenta adekvátne posúdiť konkrétnu právnu situáciu v kontexte problematiky obchodného práva.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V nadväznosti na vyššie uvedené ciele právnej kliniky, študent počas výučbového obdobia na jednotlivých seminároch získa praktické zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

 • Výber najvhodnejšieho spôsobu podnikania - klady a zápory jednotlivých foriem podnikania, nedovolené podnikanie.
 • Podmienky živnostenského podnikania, ohlásenie živnosti.
 • Založenie obchodnej spoločnosti - vypracovanie zakladateľských dokumentov a príloh potrebných na zápis do obchodného registra.
 • Založenie obchodnej spoločnosti – vypracovanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Zrušenie obchodnej spoločnosti – dôvody na zrušenie obchodnej spoločnosti, spôsob zrušenia obchodnej spoločnosti.
 • Ustanovenie štatutárneho orgánu do funkcie - jeho pôsobnosť, posúdenie zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie, zmluva o výkone funkcie.
 • Nekalá súťaž – dovolená súťaž, hranice s nedovoleným konaním, právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži, reklama a porovnávacia reklama).
 • Družstvo – špecifiká vzniku, vznik a zánik členstva v družstve, prevod členských práv a povinností.
 • Proces uzavierania zmlúv v obchodno-záväzkových vzťahoch – subjekty, zabezpečovacie prostriedky, vznik zmluvy a jej forma.
 • Kúpna zmluva –  subjekty, povinnosti predávajúceho a kupujúceho, výhrada vlastníckeho práva.
 • Zmluva o dielo – vymedzenie predmetu, podstatné časti zmluvy, dohoda o cene, zabezpečovacie prostriedky.
 • Zasielateľská zmluva a zmluva o preprave veci – význam, vznik, rozdiely medzi nimi, doklady o prevzatí tovaru dopravcom od odosielateľa, zodpovednosť dopravcu.
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika obchodného práva je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia..

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika obchodného práva bude nastavená na priebežné hodnotenie – supervízor sleduje aktivitu študenta na jednotlivých cvičeniach, jeho schopnosť posúdiť právnu situáciu a aplikovať relevantné právne normy. Posledný týždeň výučby študent vypracuje finálnu prípadovú štúdiu, ktorej riešenie sa zohľadní v konečnom hodnotení.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

 • Škrinár, A.; Nevolná, Z. a kol.. Obchodné právo. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012.

 • Obchodný zákonník.

 • Zákon o obchodnom registri.

 • Rozhodnutia súdov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Veronika Trojčáková