CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Predmet môže študent absolvovať formou stáže, ktorú si zabezpečí po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie na niektorom zo spolupracujúcich orgánov verejnej správy, resp. v oblasti súdnictva, a to v oblasti ochrany ľudských práv.
Predmet umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti stážou na niektorom zo spolupracujúcich orgánov verejnej správy, alebo na súde, a to buď na základe vlastnej iniciatívy študenta, alebo na základe sprostredkovania fakultou, a to v oblasti ochrany ľudských práv.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent po absolvovaní predmetu získa praktické skúsenosti v procese aplikácie práva, v priestore pôsobnosti orgánu verejnej správy alebo súdu, na ktorom absolvoval stáž, a to v oblasti ochrany ľudských práv.

 

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho a magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).

 

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Študent doručí potvrdenie o absolvovaní stáže na niektorom orgáne verejnej správy v trvaní min. 2 týždňov spolu s náplňou činností, ktorých sa zúčastnil, ako aj hodnotením jeho zapojenia v procese stáže, prodekanovi pre vzdelávanie. Hodnotenie udelí prodekan pre vzdelávanie v závislosti od potvrdenia absolvovanej stáže.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne, a to po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie predovšetkým s ohľadom na pôsobnosť orgánu verejnej správy, na ktorom sa stáž uskutoční. Literatúra bude určená v členení podľa monografickej a periodickej odbornej literatúry, právnych predpisov a rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj iných prameňov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Organizačné záležitosti treba komunikovať s prodekanom pre vzdelávanie a študijným oddelením. Odborný supervízor bude osoba pôsobiaca na mieste výkonu stáže.