CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika ochrany spotrebiteľa má záujem na tom, aby si študent na základe riešenia reálnych prípadových štúdií osvojil v dnešnej dobe pomerne komplikovanú, avšak dôležitú právnu úpravu jednotlivých oblasti ochrany spotrebiteľa. Supervízor kliniky primárne ozrejmuje problematiku, ktorá sa dotýka každodenného života, ako napríklad ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru v obchode, lízingu a podobne.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika ochrany spotrebiteľa je rozdelená do tematických seminárov, v ktorých si študent osvojí poznatky z nasledovných oblastí:

 

 • Identifikáciu a posúdenie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík.
 • Ochranu finančného spotrebiteľa – spotrebiteľský úver.
 • Ochranu finančného spotrebiteľa – úver na bývanie.
 • Ochranu finančného spotrebiteľa – lízing.
 • Ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru v obchode.
 • Ochranu spotrebiteľa pri nákupe na diaľku.
 • Ochranu spotrebiteľa pri zmluve o obstaraní zájazdu.
 • Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – záložné právo.
 • Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – používanie a právna úprava zmeniek.
 • Exekúcie vedené proti spotrebiteľom.
 • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.
 • Mimosúdny výkon záložného práva.
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom magisterského stupňa štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: sleduje sa aktivita na jednotlivých cvičeniach, schopnosť posúdiť právnu situáciu a aplikovať relevantné právne normy, priebežne sa vyhodnocujú vypracované podklady a právne podania.
 

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
Lazar, J. a kol. Občianske právo hmotné. I. a II. diel, 2018.
Jurčová, M. a kol. Spotrebiteľské právo, 2021.
Právne predpisy určené na ochranu spotrebiteľa podľa zamerania jednotlivých seminárov

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Peter Mészáros, PhD.