CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika ochrany spotrebiteľa má záujem na tom, aby si študent na základe riešenia reálnych prípadových štúdií osvojil v dnešnej dobe pomerne komplikovanú, avšak dôležitú právnu úpravu jednotlivých oblasti ochrany spotrebiteľa. Supervízor kliniky primárne ozrejmuje problematiku, ktorá sa dotýka každodenného života, ako napríklad ochrana spotrebiteľa pri predaji tovaru v obchode, lízingu a podobne.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika ochrany spotrebiteľa je rozdelená do tematických seminárov, v ktorých si študent osvojí poznatky z nasledovných oblastí:

 

 • Identifikáciu a posúdenie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík.
 • Ochranu finančného spotrebiteľa – spotrebiteľský úver.
 • Ochranu finančného spotrebiteľa – úver na bývanie.
 • Ochranu finančného spotrebiteľa – lízing.
 • Ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru v obchode.
 • Ochranu spotrebiteľa pri nákupe na diaľku.
 • Ochranu spotrebiteľa pri zmluve o obstaraní zájazdu.
 • Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – záložné právo.
 • Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa – používanie a právna úprava zmeniek.
 • Exekúcie vedené proti spotrebiteľom.
 • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.
 • Mimosúdny výkon záložného práva.
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika ochrany spotrebiteľa, je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia, pričom optimálne (nie však nevyhnutné) je aj absolvovanie predmetu Ochrana spotrebiteľa v slovenskom a európskom súkromnom práve.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika ochrany spotrebiteľa bude nastavená na priebežné hodnotenie vo forme jednotlivých výstupov – návrhov podaní, hodnotenie právnej analýzy a úvah študentov.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

 • Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné, I. diel, Iuris Libris 2014.

 • Budjač, M.: Komentár k § 52 až 54. In: ŠTEVČEK, DULAK, BAJÁNKOVÁ, FEČÍK, SEDLAČKO, TOMAŠOVIČ A KOL. Občiansky zákonník. 1. vydanie. Komentár. C.H.Beck, 2015.

 • Právne predpisy určené na ochranu spotrebiteľa podľa zamerania jednotlivých seminárov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

Katedra občianskeho a obchodného práva

e-mail: budjac.milan@gmail.com