CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Na konkrétnych príkladoch z praxe sa oboznámiť s aktuálnymi výzvami medicínskeho práva a bioetiky v kontexte reality poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Dôraz sa bude klásť na praktické otázky – na akú liečbu má pacient právo, akú liečbu mu zdravotná poisťovňa uhradí, ako riešiť problém obmedzených zdrojov, ako sa pripraviť na nástup inovácií, do akej miery môže človek rozhodovať o svojom tele. Pozri: http://www.studentipacientom.sk/

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní budú študenti rozumieť základným východiskám medicínskeho práva a budú schopní ich aplikovať na riešenie konkrétnych problémov pacientov. Porozumejú, ako je organizovaný a financovaný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Oboznámia sa s výzvami, ktoré prinášajú inovácie v medicíne, aj zásadnými bioetickými otázkami vyvolanými obmedzenými zdrojmi v zdravotníctve.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Na kliniku sa môžu prihlásiť študenti magisterského študijného programu.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Právna klinika bude ukončená priebežným hodnotením vypracovaním riešenia prípadovej štúdie.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

  • FEDOROVÁ, K. Medicínske právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019.

  • Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny  (40/2000 Z.z.)

  • Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

  • Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.