CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Na konkrétnych príkladoch z praxe sa oboznámiť s aktuálnymi výzvami medicínskeho práva a bioetiky v kontexte reality poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Dôraz sa bude klásť na praktické otázky – na akú liečbu má pacient právo, akú liečbu mu zdravotná poisťovňa uhradí, ako riešiť problém obmedzených zdrojov, ako sa pripraviť na nástup inovácií, do akej miery môže človek rozhodovať o svojom tele. Pozri: http://www.studentipacientom.sk/

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní budú študenti rozumieť základným východiskám medicínskeho práva a budú schopní ich aplikovať na riešenie konkrétnych problémov pacientov. Porozumejú, ako je organizovaný a financovaný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Oboznámia sa s výzvami, ktoré prinášajú inovácie v medicíne, aj zásadnými bioetickými otázkami vyvolanými obmedzenými zdrojmi v zdravotníctve.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Na kliniku sa môžu prihlásiť študenti všetkých ročníkov v dennej aj v externej forme štúdia.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Právna klinika bude ukončená priebežným hodnotením vypracovaním riešenia prípadovej štúdie.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

  • Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny  (40/2000 Z.z.)

  • Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

  • Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.