CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Lepšie pochopenie práva verejného obstarávania v jeho aplikačnej praxi, posilnenie komunikačných a prezentačných zručností, zlepšenie zručností potrebných pri tvorení písomných podaní v procese verejného obstarávania, ako aj v súvisiacich správnych a súdnych konaniach.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Tvorenie písomných podaní v konaniach súvisiacich s verejným obstarávaním, prezentačné a komunikačné schopnosti nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu právnika s klientom, protistranou, alebo orgánmi verejnej správy.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika práva verejného je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Zápočet – prezentácia vybranej témy.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Preštudovanie základných právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania (najmä zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní).

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Marek Šmid, LLB.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

e-mail: smid@maplefish.sk