CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Praktická výučba práva verejného obstarávania sa bude sústrediť na praktické prípady, na riešenie ktorých študenti získajú dostatočné teoretické informácie z právnej regulácie verejného obstarávania.

Oblasť práva verejného obstarávania patrí k dynamickým a praktickým oblastiam práva, ktorých znalosť je nevyhnutná tak pre právnikov pôsobiacich vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére. Vo verejnej sfére (štátna správa, politika) nie je možné sa vyhnúť právu verejného obstarávania, keďže akékoľvek nákupy tovarov, služieb, stavebných prác za verejné financie (až na niektoré výnimky) podliehajú prísne formalizovanému a komplikovanému postupu verejného obstarávania. Neznalosť (alebo len povrchná znalosť) práva verejného obstarávania spôsobuje finančné a strategické škody. Pokiaľ ide o právnikov pôsobiacich v súkromnej sfére, tu možno uviesť, že podiel verejného obstarávania napr. v EÚ predstavuje 16% na HDP EÚ. Navyše právo verejného obstarávania poskytuje priestor na rozvoj podnikania a získanie stabilných zákaziek.

Predpisy práva verejného obstarávania, ako aj jeho vnútornú logiku už dnes nemožno efektívne vtesnať pod iné oblasti práva (len pod súťažné právo, správne právo, občianske právo či právo EÚ). Právo verejného obstarávania zasahuje množstvo právnych odvetí a vytvára samostatný celok - preto je možné hovoriť priamo o práve verejného obstarávania. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že práve právnik vďaka jeho komplexným znalostiam z rôznych oblastí práva, môže komplexne riešiť otázky týkajúce sa práva verejného obstarávania.

 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní Kliniky práva verejného obstarávania študent:

 

a) porozumie systému a právnej regulácii práva verejného obstarávania (termínom, postupom, najdôležitejším aspektom),

b) nadobudne prehľad nevyhnutný pri aplikácií postupov verejného obstarávania z pohľadu viacerých zúčastnených subjektov (verejný obstarávateľ/obstarávateľ, záujemca/uchádzač, správny orgán),

c) nadobudne vedomosti na objektívne právnické hodnotenie množstva praktických problémov (vrátanie medializovaných „káuz“) a takto aj schopnosť zaujať vlastný odborný názor a argumentačne ho podoprieť,

d) praktické skúsenosti z praxe.


Stručná osnova predmetu:

 

 • Všeobecne o verejnom obstarávaní (subjekty, základné pojmy, predmet úpravy –  výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní).
 • Základné princípy vo verejnom obstarávaní vo svetle judikatúry súdneho dvora EÚ.
 • Postupy vo verejnom obstarávaní: nadlimitná zákazka, podlimitná zákazka a zákazka s nízkou hodnotou.
 • Prípravná fáza verejného obstarávania: špecifikácia predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie postupu zadávania zákazky, určenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická a odborná spôsobilosť, jednotný európsky dokument) - ich preukazovanie a vyhodnocovanie, určenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.
 • Príprava súťažných podkladov.
 • Elektronické trhovisko (ako informačný systém verejnej správy, ktorého účelom je nákup tovarov, stavebných prác a služieb bežne dostupných na trhu) – obchodovanie na ňom.
 • Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, priame rokovacie konanie.
 • Revízne (kontrolné) postupy vo verejnom obstarávaní (žiadosť o nápravu, dohľad nad verejným obstarávaním).
 • Správne delikty (pokuty, zákaz účasti vo verejnom obstarávaní).

Praktické prípady vo verejnom obstarávaní v intenciách najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika práva verejného je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Študent bude hodnotený na základe vypracovanej seminárnej práce a jej následnej prezentácii.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Odporúčaná literatúra:

 

 • GRAELLS, A., S.: Public Procurement and the EU Competition Rules, Oxford: Hart   publishing, 2015.

 • GALABOVÁ, M.: Centrálne verejné obstarávanie, Verlag Dashöfer.

 • HAGER, B., KERESTEŠOVÁ, L., BALÁŽ, M., GEJDOŠOVÁ, D.: Zákon o verejnom obstarávaní, komentár, Epos, 2013.

 • LEXA, J.: Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení, 2010.

 • TREPTE, P.: Public Procurement in the EU: A Practitioner's Guide, Oxford: Oxford University Press, 2007 druhé vydanie.

 • TKÁČ-, J. – GRIGA, M.: Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.

 • TKÁČ-, J. – GRIGA, M.: Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania, Bratislava: IURA edition, 2012.

 • ZEMKOVÁ, J. – ŠINGLIAROVÁ, I.: Judikatúra vo veciach verejného obstarávania, Wolters Kluwer, 2015.

 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých   zákonov.

 • Smernice týkajúce sa verejného obstarávania 2014/24/EÚ, 2014/23/EÚ a 2014/25/EÚ.
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Člen Slovenskej advokátskej komory

e-mail: smid@maplefish.sk