CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Lepšie pochopenie práva verejného obstarávania v jeho aplikačnej praxi, posilnenie komunikačných a prezentačných zručností, zlepšenie zručností potrebných pri tvorení písomných podaní v procese verejného obstarávania, ako aj v súvisiacich správnych a súdnych konaniach.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Tvorenie písomných podaní v konaniach súvisiacich s verejným obstarávaním, prezentačné a komunikačné schopnosti nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu právnika s klientom, protistranou, alebo orgánmi verejnej správy.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom magisterského stupňa štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: ústna skúška, ktorá spočíva v (i) prezentácii prípadovej štúdie a v (ii) odpovediach na otázky, ktoré skúšajúci kladie študentovi v oblastiach práva verejného obstarávania týkajúcich sa danej prezentácie, prípadne iných oblastí práva verejného obstarávania, ktoré boli predmetom výučby.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
AZUD, J. - PLAVÁKOVÁ, L. - BARTOŠ, P.: Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár. Bratislava: C.H. Beck SK, 2019 (vybrané kapitoly v zmysle pokynov vyučujúceho).

Ďalšia odporúčaná literatúra:
TKÁČ, J. - GRIGA, M.: Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016 (vybrané kapitoly v zmysle pokynov vyučujúceho).

Ďalšie podklady budú predkladané študentom priamo na cvičeniach / cez Moodle.

 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Marek Šmid, LLB.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

e-mail: smid@maplefish.sk