CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Oblasť práva verejného obstarávania patrí k dynamickým a praktickým oblastiam práva, ktorých znalosť je nevyhnutná tak pre právnikov pôsobiacich vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére. Vo verejnej sfére (štátna správa, politika) nie je možné sa vyhnúť právu verejného obstarávania, keďže akékoľvek nákupy tovarov, služieb, stavebných prác za verejné financie (až na niektoré výnimky) podliehajú prísne formalizovanému a komplikovanému postupu verejného obstarávania. Neznalosť (alebo len povrchná znalosť) práva verejného obstarávania spôsobuje finančné a strategické škody. Pokiaľ ide o právnikov pôsobiacich v súkromnej sfére, tu možno uviesť, že podiel verejného obstarávania napr. v EÚ predstavuje 16 % na HDP EÚ. Navyše, právo verejného obstarávania poskytuje priestor na rozvoj podnikania a získanie stabilných zákaziek.
Praktická výučba práva verejného obstarávania sa sústredí na praktické prípady, na riešenie ktorých študenti obdržia dostatočné teoretické informácie z právnej regulácie verejného obstarávania.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent po absolvovaní tohto predmetu bude vedieť:
-       definovať subjekty vo verejnom obstarávaní,
-       špecifikovať základné pojmy vo verejnom obstarávaní,
-       opísať predmet úpravy, vrátane výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní,
-       opísať základné postupy vo verejnom obstarávaní (verejná súťaž, užšia súťaž a pod.),
-       vysvetliť základne postupy pri spracúvaní súťažných podkladov,
-       poznať, a zároveň využiť elektronické systémy na verejné obstarávanie,
-       identifikovať a charakterizovať základne revízne postupy,
-       identifikovať a vzájomne porovnať správne delikty vo verejnom obstarávaní,
-       bude schopný samostatne pracovať s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ako aj s ďalšími predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie (SR, EÚ, medzinárodné právo),
-       nadobudne prehľad nevyhnutný pri aplikácii postupov verejného obstarávania z pohľadu viacerých zúčastnených subjektov (verejný obstarávateľ/obstarávateľ, záujemca/uchádzač, správny orgán),
-       nadobudne vedomosti a zručnosti na objektívne právnické vyhodnotenie množstva praktických problémov (vrátanie medializovaných „káuz“) vo verejnom obstarávaní,
-       získa aj schopnosť samostatne zaujať vlastný odborný názor a argumentačne ho podoprieť.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom magisterského štúdia.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: ústna skúška, ktorá spočíva v (i) prezentácii prípadovej štúdie a v (ii) odpovediach na otázky, ktoré skúšajúci kladie študentovi v oblastiach práva verejného obstarávania týkajúcich sa danej prezentácie, prípadne iných oblastí práva verejného obstarávania, ktoré boli predmetom výučby.

 

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
AZUD, J. - PLAVÁKOVÁ, L. - BARTOŠ, P.: Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár. Bratislava: C.H. Beck SK, 2019 (vybrané kapitoly v zmysle pokynov vyučujúceho).

Ďalšia odporúčaná literatúra:
TKÁČ, J. - GRIGA, M.: Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016 (vybrané kapitoly v zmysle pokynov vyučujúceho).
Ďalšie podklady budú predkladané študentom priamo na cvičeniach / cez Moodle.

 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Marek Šmid, LL.M.