CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom kliniky je zrozumiteľným spôsobom priblížiť študentom teoretické vedomosti a odovzdať praktické zručnosti z oblasti fungovania prokuratúry Slovenskej republiky. Predmet ponúkne základný prehľad a orientáciu študenta v organizácii prokuratúry, postavení a právomociach prokurátora a právneho čakateľa prokuratúry -  s dôrazom na výkon oprávnení prokurátora v trestnom konaní. Priebeh kliniky sa uskutoční na báze prezentácie praktických skúseností, ako aj pozývania hostí z prostredia prokuratúry, či návštevy pojednávania.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní predmetu budú mať študenti prehľad v organizácii a právomociach prokuratúry, ako aj v spôsoboch uplatňovania prostriedkov dozoru prokurátora. Študenti budú oboznámení s postupom, ako sa stať právnym čakateľom prokuratúry, a následne prokurátorom, so základnými činnosťami prokurátora pri výkone funkcie prokurátora, či právneho čakateľa prokuratúry. Zároveň študenti budú vedieť aplikovať právne normy upravujúce postup prokurátora pri výkone tohto povolania.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom magisterského štúdia.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie:
– aktívna účasť na seminároch a absolvovanie súdneho pojednávania 40 %
– vypracovanie rozhodnutia alebo obžaloby a riešenia prípadovej štúdie 60 %

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
Zákony:
-       Ústava č. 460/1992 Zb. zo dňa 01. septembra 1992 Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov.
-       Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
-       Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
-       Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
-      Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Juraj Filipčík