CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Po absolvovaní stáže študent ovláda základnú prácu so súdnym spisom, vie navrhnúť ďalší procesný postup, zlepší si prehľad najmä v procesných právnych predpisoch a je oboznámený s organizačnou štruktúrou súdu.
 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika súdnej praxe študentovi prináša možnosť získania nových poznatkov v oblasti súdnictva a prehĺbenia znalostí z viacerých právnych odvetví – trestné, správne, občianske, či obchodné právo, podľa zaradenia študenta na konkrétne oddelenie súdu.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná pre študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).
Klinika je určená pre všetkých študentov, pričom prax na súde sa vykonáva formou stáže, ktorú si zabezpečí po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie na niektorom so spolupracujúcich súdov alebo prostredníctvom samostatného zabezpečenia si stáže na niektorom súde v Slovenskej republike.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Nakoľko ide o kliniku, ktorej obsahom je praktický výkon stáže na súde, hodnotenie za kliniku sa udelí po predložení potvrdenia o vykonaní súdnej praxe študijnému oddeleniu, ktoré musí obsahovať údaj o trvaní praxe v rozsahu minimálne dvoch týždňov, resp. 20 hodín, a zároveň obsahuje náplň práce študenta, ktorú vykonával na praxi.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
- príslušné právne predpisy podľa zaradenia na konkrétnom úseku súdu (trestné, občianske, obchodné, správne);
- Ústava č. 460/1992 Zb. zo dňa 01. septembra 1992 Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov;
- Zákon č. 757/2004 Z. z. zo dňa 09. decembra 2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Zákon č. 385/2000 Z. z. zo dňa 05. októbra 2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Zákon č. 549/2003 Z. z. zo dňa 28. októbra 2003 o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov;
- Vyhláška č. 543/2005 Z. z. zo dňa z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom  poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.