CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Po absolvovaní stáže študent ovláda základnú prácu so súdnym spisom, vie navrhnúť ďalší procesný postup, zlepší si prehľad najmä v procesných právnych predpisoch a je oboznámený s organizačnou štruktúrou súdu.
 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika súdnej praxe študentovi prináša možnosť získania nových poznatkov v oblasti súdnictva a prehĺbenia znalostí z viacerých právnych odvetví – trestné, správne, občianske, či obchodné právo, podľa zaradenia študenta na konkrétne oddelenie súdu.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je určená pre všetkých študentov, pričom prax na súde sa vykonáva formou stáže, ktorú si zabezpečí po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie na niektorom so spolupracujúcich súdov alebo prostredníctvom samostatného zabezpečenia si stáže na niektorom súde v Slovenskej republike.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Nakoľko ide o kliniku, ktorej obsahom je praktický výkon stáže na súde, hodnotenie za kliniku sa udelí po predložení potvrdenia o vykonaní súdnej praxe študijnému oddeleniu, ktoré musí obsahovať údaj o trvaní praxe v rozsahu minimálne dvoch týždňov, resp. 20 hodín, a zároveň obsahuje náplň práce študenta, ktorú vykonával na praxi.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

K príprave na súdnu prax si študent preštuduje organizačné právne predpisy a technické právne predpisy upravujúce otázky súdnictva. Procesné a iné právne predpisy, s ktorými bude študent pracovať na praxi mu budú odporučené konkrétnym zamestnancom súdu (supervízorom).

  • Zákon č. 757/2004 Z. z. zo dňa 09. decembra 2004 o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Zákon č. 549/2003 Z. z. zo dňa 28. októbra 2003 o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov,
  • Vyhláška č. 543/2005 Z. z. zo dňa z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom  poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov,
  • Príslušné právne predpisy podľa zaradenia na konkrétnom úseku súdu (trestné, občianske, obchodné, správne).