CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom kliniky je, aby študenti navštívili minimálne 5 pojednávaní z rôznych právnych oblastí (podľa vlastného výberu). Zoznam verejných súdnych pojednávaní je dostupný na stránke Ministerstva  spravodlivosti SR, záložka Súdy a rozhodnutia/Pojednávania.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Vypracujem Denník návštev súdnych pojednávaní, spoznám základné právne normy týkajúce sa vedenia pojednávania, oboznámim sa s technikou pojednávania a rétorikou pri prejave sudcu/advokáta/prokurátora a budem vedieť aplikovať právnu normu na prejednávaný prípad.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika je ukončená odovzdaním vyplneného Denníka navštívených súdnych pojednávaní. Na základe predloženého denníka vyučujúci navrhne hodnotenie, ktoré udelí prodekan pre vzdelávanie.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

K príprave na kliniku budeš potrebovať nájsť minimálne 5 zaujímavých pojednávaní na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Odporúčame, aby si si na pojednávanie priniesol/a konkrétny právny predpis, ktorého sa prejednávané konanie týka.