CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika I prebieha formou 4-hodinových blokov raz za dva týždne v slovenskom aj anglickom jazyku, pričom každý blok sa zameriava na konkrétnu zručnosť či problematiku potrebnú pri simulovaných súdnych sporoch. Zároveň je študentom umožnené zapojiť sa aj aktívne do univerzitných tímov z oblasti medzinárodného práva verejného – ILSA Jessup Moot Court Compettion a IBA ICC Moot Court. Aktívna účasť v tíme nie je podmienkou absolvovania kurzu. Jednotlivé bloky sa skladajú čiastočne z prednášok, no najmä z workshopov, simulácií, brainstormingov, rešeršov a pod. Všetci študenti/ky budú vypracovávať rovnaké zadania tvoriace priebežné hodnotenie, bez ohľadu na to, či tvoria alebo netvoria súčasť súťažného tímu.
Klinika II prebieha formou 4-hodinových blokov raz za dva týždne v slovenskom aj anglickom jazyku, pričom každý blok sa zameriava na konkrétnu zručnosť či problematiku potrebnú pri simulovaných súdnych sporoch, s osobitným zameraním na ústny prednes v rámci simulovaného pojednávania (oral pleadings). Študenti/ky, ktorí/é sa zapojili aktívne do univerzitných tímov z oblasti medzinárodného práva verejného (ILSA Jessup Moot Court Compettionm, IBA ICC Moot Court a iné), budú pripravovaní/é na súťaže podľa ich pravidiel a metodiky. Študenti/ky budú zdokonaľovať svoje nadobudnuté schopnosti v oblasti formulovania argumentov, právneho písania, kritického myslenia. Najväčšia časť kliniky sa zameriava na verejné vystupovanie (v rámci odborného vystupovania), a s tým súvisiace aspekty – štruktúru prejavu, časový manažment, prácu pod stresom, vysporiadanie sa s trémou a pod. Aktívna účasť v tíme nie je podmienkou absolvovania kliniky. Jednotlivé bloky sa skladajú čiastočne z prednášok, no najmä z workshopov, simulácií, brainstormingov, rešeršov a pod. Všetci študenti/ky budú vypracovávať rovnaké zadania tvoriace priebežné hodnotenie, bez ohľadu na to, či tvoria alebo netvoria súčasť súťažného tímu.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní kliník budú študenti spôsobilí:
-       analyzovať otázky medzinárodného práva verejného, ktoré majú byť riešené v rámci konkrétneho zadania prípadu v rámci simulovaného súdneho sporu;
-       detekovať, vyhľadať, analyzovať a aplikovať relevantné pramene medzinárodného práva verejného na konkrétny skutkový stav;
-       vyhľadať a určiť kodifikované ako aj obyčajové normy medzinárodného práva verejného týkajúce sa daného zadania prípadu;
-       zdôvodniť porušenie medzinárodného práva verejného v danom zadaní prípadu;
-       definovať, posúdiť a pripraviť vhodný spôsob riešenia sporu.
Zároveň si zdokonalia už nadobudnuté základy  tzv. soft skills – zručnosti verejného vystupovania, formovania argumentov, kritického myslenia, právneho písania a iné a získajú ďalšie tzv. soft skills spojené s ústnym prejavom v rámci simulovaného sporu, a to sú najmä rétorické schopnosti, zvládanie stresu, tímová práca, manažment času, práca pod stresom a iné.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia. Kliniky sú dostupné aj pre externú formu bakalárskeho štúdia.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika I: priebežné hodnotenie, t.j. vypracovanie týždenných zadaní (50 %) a písomných podkladov viažucich sa na písomné podanie v rámci simulovaného súdneho sporu (50 %), pričom konkrétne podmienky hodnotenia budú oznámené na začiatku výučby v závislosti od konkrétneho zadania v rámci organizovania simulovaného súdneho sporu.
Klinika II: Vypracovanie písomných podkladov na ústny prednes v rámci simulovaného súdneho sporu, pričom konkrétne podmienky hodnotenia budú oznámené na začiatku výučby v závislosti od konkrétneho zadania v rámci organizovania simulovaného súdneho sporu.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
J. Jankuv, D. Lantajová, M. Šmid, K. Blaškovič: Medzinárodné právo verejné: Prvá časť. Praha: Aleš Čeněk, 2015.
J. Jankuv, D. Lantajová, K. Blaškovič, T. Buchta, D. Arbet: Medzinárodné právo verejné: Druhá časť. Praha: Aleš Čeněk, 2016.
Ďalšia odporúčaná literatúra:
M. N. Shaw: International Law. 6. vyd. New York: Cambridge University Press, 2008.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Ivan Novotný, PhD.