CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Prvoradým cieľom právnej kliniky je zabezpečiť pre študentov priestor na to, aby detailne spoznali právny rámec “zákulisia” spravodajských služieb nielen na Slovensku. Klinika sa zameriava po úvodných vstupoch na zaujímavú právnu analýzu obsahovej náplne Slovenskej informačnej služby, pričom v závere neopomína ani právny rámce Vojenského spravodajstva. Klinika dáva študentom priestor na to, aby využívali svoje kritické myslenie a viedli úvahy o správnosti resp. nesprávnosti právnej reglementácia danej problematiky.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Klinika spravodajských služieb je rozdelená do organizačných blokov, v ktorých si študent osvojí poznatky z nasledovných oblastí:

 

 • Historický vývoj spravodajských služieb na území Slovenskej republiky
 • Zahraničná spravodajská komunita.
 • Základné pojmy z oblasti spravodajských služieb, Spravodajský cyklus.
 • Bezpečnostný aparát Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky.
 • Slovenská informačná služba – všeobecná charakteristika.
 • Slovenská informačná služba – informačno-operatívne prostriedky.
 • Slovenská informačná služba – informačno-technické prostriedky, osobitné prostriedky.
 • Slovenská informačná služba – oprávnenia a povinnosti podľa osobitných predpisov.
 • Slovenská informačná služba – súčasť rozhodovacích procesov orgánov verejnej moci.
 • Vojenské spravodajstvo – všeobecná charakteristika.
 • Vojenské spravodajstvo – osobitné prostriedky.
 • Kontrola spravodajských služieb.
 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika spravodajských služieb je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika spravodajských služieb bude nastavená na priebežné hodnotenie - vypracovaním zadania

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
Zákon NR SR č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe.
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.
 

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Michal Aláč, PhD.

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva

e-mail: michal.alac@truni.sk