CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárnym cieľom, ktorý bude sledovaný prostredníctvom výučby výberového predmetu ,,Klinika trestného konania“, je vytvorenie náhľadu na praktické aspekty previazané s jednotlivými štádiami trestného konania a súčasné rozvíjanie praktického myslenia študentov vo sfére trestného práva hmotného ako aj procesného.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študentom budú predmetné trestnoprocesné inštitúty prezentované z pohľadu jednotlivých procesných subjektov a strán vystupujúcich v priebehu trestného konania, na podklade čoho si študenti budú môcť osvojiť základné praktiky a procesné postupy charakteristické pre prokurátora, obhajcu či súd.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Pamela Záleská

(sudkyňa Okresného súdu v Nitre)