CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárnym cieľom, ktorý bude sledovaný prostredníctvom výučby výberového predmetu ,,Klinika trestného konania“, je vytvorenie náhľadu na praktické aspekty previazané s jednotlivými štádiami trestného konania a súčasné rozvíjanie praktického myslenia študentov vo sfére trestného práva hmotného ako aj procesného.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní predmetu bude študent vedieť vysvetliť a opísať priebeh trestného konania a vymenovať najvýznamnejšie trestnoprocesné úkony, ku ktorých realizácii dochádza v jeho rámci. Študent bude schopný vymenovať najvýznamnejšie subjekty trestného konania a vysvetliť ich úlohy, práva a povinnosti v rámci trestného konania. Študent bude vedieť detailne vysvetliť náležitosti obžaloby a procesný postup jej podávania, a súčasne bude schopný obžalobu aj naformulovať. Študent bude schopný opísať priebeh súdneho konania s osobitným dôrazom na priebeh hlavného pojednávania, pričom bude schopný vymenovať a vysvetliť jednotlivé úkony, ktoré vykonávajú sudca a prokurátor v rámci priebehu hlavného pojednávania. Študent bude schopný použiť analytické myslenie a na základe toho vyhodnotiť správnosť postupu súdu a prokurátora v kontexte konkrétnej praktickej situácie. Študent bude vedieť v tejto súvislosti navrhnúť správne riešenia a postupy, ktoré budú v súlade s Trestným poriadkom a judikatúrou súdov. Študent bude schopný vypracovať plán postupu v rámci hlavného pojednávania.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: Podmienkou pre absolvovanie predmetu je spracovanie priebežných zadaní určených vyučujúcim, ktoré majú charakter jednotlivých podaní vyskytujúcich sa v trestnom konaní.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.
Materiály poskytované študentom v systéme Moodle.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Pamela Záleská

(sudkyňa Okresného súdu v Nitre)

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.