CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom predmetu je zrozumiteľným spôsobom odovzdať študentom teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti výkonu, riadenia a správy súdnictva v Slovenskej republiky. Predmet ponúkne základný prehľad a orientáciu študenta v organizácii súdov – od fungovania podateľne na súdoch až po priebeh vydávania Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR. Priebeh kliniky sa uskutoční na báze prezentácie praktických skúseností pozvaných hostí, ktorí pôsobia v justícii, či návštevy súdu.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Po absolvovaní predmetu budú mať študenti prehľad v organizácii i v správe súdov a osvoja si základné znalosti ohľadom obehu súdneho spisu na súde. Študenti sa budú taktiež orientovať v súdnych oddeleniach, a teda v rozdelení práce na súdoch, či budú vedieť ako štrukturovať a písať súdne rozhodnutie.
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia.
Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: – aktívna účasť na seminároch a absolvovanie súdneho pojednávania 40%
– vypracovanie súdneho rozhodnutia 60 %.

Záverečné hodnotenie: priebežné hodnotenie
Ukončené: priebežné hodnotenie
Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Študenti pracujú najmä s právnymi predpismi, nakoľko spoločne so supervízorkou analyzujú ústavnoprávne hľadisko organizácie a činnosti súdnictva, zákonnú právnu úpravu postavenia sudcov a zamestnancov súdu, ako aj podzákonné právne normy v podobe najmä Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy a interných právnych aktov Miinisterstva spravodlivosti SR.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Mgr. Petra Janeková (momentálne neprítomná)

(vyššia súdna úradníčka Okresného súdu Trnava)