CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Predmet môže študent absolvovať formou stáže, ktorú si zabezpečí po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie na spolupracujúcom orgáne verejnej správy alebo inom orgáne verejnej správy, či v inom subjekte, osobitne verejného práva. Stáž je možné absolvovať napr. aj v kancelárii verejného ochrancu práv, v advokátskej kancelárii, na notárskom úrade, v exekútorskom úrade, v niektorom subjekte z prostredia občianskej spoločnosti, na súde.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Predmet umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti stážou - buď na základe vlastnej iniciatívy študenta, alebo na základe sprostredkovania fakultou. Študent po absolvovaní predmetu získa praktické skúsenosti v procese aplikácie verejného práva, a to v priestore pôsobnosti subjektu, kde absolvoval stáž.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Študent doručí potvrdenie o absolvovaní stáže v trvaní min. 2 týždňov spolu s náplňou činností, ktorých sa zúčastnil, ako aj hodnotením jeho zapojenia v procese stáže, prodekanovi pre vzdelávanie. Hodnotenie udelí prodekan pre vzdelávanie v závislosti od potvrdenia o absolvovanej stáži.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne, a to po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie predovšetkým s ohľadom na pôsobnosť subjektu, kde sa stáž uskutoční. Literatúra bude určená v členení podľa monografickej a periodickej odbornej literatúry, právnych predpisov a rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj iných prameňov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Organizačné záležitosti treba komunikovať s prodekanom pre vzdelávanie a študijným oddelením. Odborný supervízor bude osoba pôsobiaca na mieste výkonu stáže.