CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika má formu stáže, ktorú si zabezpečí po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie, a to v oblasti medzinárodného práva. Stáž je možné absolvovať napr. na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, na niektorom zastupiteľstve, ale aj na inom ústrednom alebo miestnom orgáne štátnej správy, územnej samosprávy, v advokátskej kancelárii, prípadne v inom subjekte z prostredia občianskej spoločnosti, v oblasti medzinárodného práva, vždy po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Predmet umožňuje študentovi prehĺbiť si svoje vedomosti získané štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a nadobudnúť praktické skúsenosti. Študent získa praktické skúsenosti v procese aplikácie práva, v priestore pôsobnosti subjektu, kde absolvoval stáž, a to v oblasti medzinárodného práva.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika je ukončená priebežným hodnotením. Študent doručí potvrdenie o absolvovaní stáže v trvaní min. 2 týždňov spolu s náplňou činností, ktorých sa zúčastnil, ako aj hodnotením jeho zapojenia v procese stáže, prodekanovi pre vzdelávanie. Hodnotenie udelí prodekan pre vzdelávanie v závislosti od potvrdenia o absolvovanej stáži.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne, a to po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie predovšetkým s ohľadom na pôsobnosť subjektu, kde sa stáž uskutoční. Literatúra bude určená v členení podľa monografickej a periodickej odbornej literatúry, právnych predpisov a rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj iných prameňov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Organizačné záležitosti treba komunikovať s prodekanom pre vzdelávanie a študijným oddelením. Odborný supervízor bude osoba pôsobiaca na mieste výkonu stáže.