CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika má formu stáže. Obsah jednotky študijného programu je stanovený individuálne, a to po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie s ohľadom na pôsobnosť subjektu, kde sa stáž uskutoční, ako aj s ohľadom na dĺžku a povahu stáže.

 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Stáž je možné absolvovať na niektorom ústrednom alebo miestnom orgáne štátnej správy, v súdnictve, vo sfére polície a prokuratúry alebo v advokátskej kancelárii, a to v oblasti trestného práva. Stáž je zvolená na základe vlastnej iniciatívy študenta alebo na základe sprostredkovania fakultou.
Po absolvovaní predmetu bude študent vedieť popísať proces aplikácie práva, a to v priestore pôsobnosti subjektu, kde absolvoval stáž, vo sfére trestného práva. Študent bude vedieť vymenovať a popísať praktické aspekty oblasti trestného práva, v ktorej stáž vykonáva. Študent bude schopný navrhnúť riešenia praktických situácií, ktoré sa v ním zvolenej oblasti trestného práva vyskytujú.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Podmienkou pre absolvovanie predmetu je doručenie potvrdenia o absolvovaní stáže v trvaní min. 2 týždňov spolu s náplňou činností, ktorých sa študent zúčastnil, ako aj hodnotením jeho zapojenia v procese stáže, prodekanovi pre vzdelávanie. Hodnotenie udelí prodekan pre vzdelávanie v závislosti od potvrdenia o absolvovanej stáži.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne, a to po konzultácii s prodekanom pre vzdelávanie, predovšetkým s ohľadom na pôsobnosť subjektu, kde sa stáž uskutoční. Literatúra bude určená v členení podľa monografickej a periodickej odbornej literatúry, právnych predpisov a rozhodovacej činnosti orgánov aplikácie práva, ako aj iných prameňov.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Organizačné záležitosti treba komunikovať s prodekanom pre vzdelávanie a študijným oddelením. Odborný supervízor bude osoba pôsobiaca na mieste výkonu stáže.