CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárny cieľ právnej kliniky vychádza najmä z predpokladu, že študenti sa po absolvovaní predmetu orientujú v procese uzatvárania medzinárodných zmlúv, sú schopní zaujať postavenie relevantného člena tímu pri dojednávaní medzinárodných zmlúv a riešiť praktické právne problémy týkajúce sa medzinárodných zmlúv. Klinika negociácií zmlúv nadväzuje na vedomosti študentov, ktoré získali v rámci povinného predmetu Medzinárodné právo verejné v oblasti práva medzinárodných zmlúv. Študenti si overia svoje znalosti  týkajúce sa štruktúry a obsahu medzinárodných zmlúv, osobitostí bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv, procesu ich uzavierania, schvaľovacieho procesu medzinárodných zmlúv v SR v rámci procesu dojednania zmluvy s dôrazom na postavenie a aplikáciu zmlúv v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného.

 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Výučba predmetu je rozdelená na krátku teoretickú časť a podstatnú praktickú časť. Teoretická časť sa týka týchto otázok:

 • Viedenský dohovor o zmluvnom práve 1969, jeho pôsobnosť.
 • 'Proces uzavierania medzinárodných zmlúv.
 • Nadobudnutie platnosti medzinárodných zmlúv.
 • 'Dodržiavanie, vykonávanie a výklad medzinárodných zmlúv.
 • 'Zmena a úprava medzinárodných zmlúv.
 • 'Neplatnosť, zánik a prerušenie vykonávania zmluvy.
 • 'Diplomatický a obchodný protokol.
 • 'Negociačné praktiky.

Praktická (podstatná) časť pozostáva z nácviku rokovaní vedúcich k uzatvoreniu medzinárodnej zmluvy za využitia základov diplomatického a biznis protokolu ako aj negociačných techník. Hlavnou úlohou študentov je dojednanie konkrétnej zmluvy na základe prípadovej štúdie zadanej na úvodných hodinách.

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika negociácií zmlúv je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy bakalárskeho a magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

 
Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika negociácií zmlúv bude nastavená na priebežné hodnotenie – supervízor v rámci predmetu zhodnotí aktivitu študentov a rovnako prihliada na výsledok ich negociácií.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Povinná literatúra:

 • Jankuv, J. Lantajová, D. a kol.: Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011.
 • Aust, A.: Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 1st ed. 2000.


Odporúčaná literatúra:

 • Šturma, P. – Balaš, V. - Čepelka, Č.: Právo mezinárodních smluv, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011.
 • Čepelka, Č.: Právo mezinárodních smluv, Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) s komentárem, Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, Praha 1999.
 • Jankuv, J., Lantajová, D., Šmid M., Blaškovič, K.: Medzinárodné právo verejné. Prvá časť, [1. vyd.], Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 319 s., (Slovenské učebnice).
 • Vršanský, P.: Základy diplomatickej komunikácie, 1. vyd., Bratislava, Iura Edition, 2004, 150 s., (Učebnice).
 • Naumann, F.: Umění diplomatického jednání, /z německého originálu přeložila Lucie Simová/, Praha, Portál, 2008, 200 s.
 • Gullová, S., Müllerová, F.: Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol, Praha, VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2006, 239 s.

Právne akty:

 • Charta OSN.
 • Ústava Slovenskej republiky.
 • Základné predpisy upravujúce uzavieranie a vykonávanie medzinárodných zmlúv, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Medzinárodnoprávny odbor, Bratislava 1997.
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

Doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
e-mail: dagmar.lantajova@truni.sk