CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom Kliniky penitenciárnej praxe je poskytnúť študentom prehľad o formovaní teoretických a metodologických základov penológie a penitenciárnej vedy. Umožňuje spoznať históriu trestu a trestania, klasické väzenské systémy a väzenskú architektúru a vývoj väzenstva na území Slovenska. Osobitná pozornosť sa bude venovať samotnému výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, orgánom zabezpečujúcich ich výkon a všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré tvoria legislatívny rámec väzenstva ako inštitúcie.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V nadväznosti na stanovený cieľ právnej kliniky študent zlepší svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 

Penológia a penitenciárna veda. História trestu a trestania.

História väzenstva a vývoj väzenstva na Slovensku.

Účel výkonu trestu odňatia slobody.

Zbor väzenskej a justičnej stráže ako orgán zabezpečujúci výkon väzby a výkon  trestu.

Charakteristika prostredia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

Osobnostné kvalifikácie odsúdených.

Zabezpečenie práv odsúdených.

Vybrané oblasti penitenciárnej praxe napr. zaraďovanie odsúdených do práce, sociálna práca, režimová činnosť, disciplinárna právomoc a pod.

Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými.

Inštitút podmienečného prepustenia.

Kontinuita penitenciárnej a postpenitenciárnej práce.

Alternatívne tresty a možnosti ich realizácie v podmienkach Slovenska.

 
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: Podmienkou pre absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie písomného testu, ktorý bude študentom zadaný vyučujúcim v priebehu semestra.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Odporúčaná literatúra:

 • BECCARIA, C. O zločinoch a trestoch. Bratislava: Kalligram, s.r.o. 2009, 128 s. 9.

 • FÁBRY, A. Väznenie (História a súčasnosť). Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o. 2012, 240 s.

 • FOUCAULT, M. Dozerať a trestať. Bratislava: Kalligram, s.r.o. 2004, 312 s. 80-71.

 • ŠPANKOVÁ, J.  Resocializácia odsúdených. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o. 2014, 178 s.

 • MAMOJKOVÁ, E., NOVÁK, I. Základy penológie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2006. 194.s.

 • Zákon č.475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 4/2001 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška MS SR č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby.

 • Vyhláška MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.

 • ZIPS; R GR a ďalšie interné predpisy ZVJS. Podľa odporúčania vyučujúceho.
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

PhDr. Radoslav Škvrnda

e-mail: radulo@gmail.com