CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Sociálne zabezpečenie má konkrétny a zmysluplný cieľ – pomôcť ľuďom prekonať, či aspoň zmierniť nepriaznivé životné situácie. Klinika práva sociálneho zabezpečenia študentom umožní zorientovať sa v systéme sociálneho zabezpečenia a osvojiť si praktické zručnosti využiteľné v profesionálnom aj osobnom živote.  

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študenti sa naučia poskytovať právne poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a pripravovať žiadosti, odvolania a správne žaloby v sociálnych veciach.

Základom výučby predmetu je práca s konkrétnymi prípadmi ľudí v určitej sociálnej situácii spôsobenej ochorením, potrebou starostlivosti o blízkeho, nezamestnanosťou, vekom, chudobou. Úlohou študentov bude posúdiť, na aké dávky alebo inú pomoc má osoba v danej situácii nárok, ako má o ne požiadať, a ako sa môže proti rozhodnutiu príslušného orgánu odvolať.  

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia).

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Zapísanie cez MAIS. 

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: vypracovanie riešenia prípadovej štúdie.
Študenti si budú môcť zvoliť jedno zo štyroch zadaní vychádzajúcich z právnych problémov z oblasti práva sociálneho zabezpečenia, diskutovaných na cvičeniach. Zadanie je potrebné vypracovať do konca skúškového obdobia, zverejnené budú v 6. týždni semestra v Moodle. Vypracované zadanie musí mať aspoň 500 slov; dôležité je, aby študent venoval dostatočnú pozornosť všetkým aspektom problému opísanému v zadaní.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr.Katarína Fedorová, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia