CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Sociálne zabezpečenie má konkrétny a zmysluplný cieľ – pomôcť ľuďom prekonať, či aspoň zmierniť nepriaznivé životné situácie. Klinika práva sociálneho zabezpečenia študentom umožní zorientovať sa v systéme sociálneho zabezpečenia a osvojiť si praktické zručnosti využiteľné v profesionálnom aj osobnom živote.  

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študenti sa naučia poskytovať právne poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia a pripravovať žiadosti, odvolania a správne žaloby v sociálnych veciach.

Základom výučby predmetu je práca s konkrétnymi prípadmi ľudí v určitej sociálnej situácii spôsobenej ochorením, potrebou starostlivosti o blízkeho, nezamestnanosťou, vekom, chudobou. Úlohou študentov bude posúdiť, na aké dávky alebo inú pomoc má osoba v danej situácii nárok, ako má o ne požiadať, a ako sa môže proti rozhodnutiu príslušného orgánu odvolať.  

Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je otvorená pre študentov a všetky študentky Právnickej fakulty, tak bakalárskeho ako aj magisterského štúdia, najviac pre 10 študentov a študentiek. 

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Zapísanie cez MAIS. 

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie. 

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Pri riešení jednotlivých prípadov budeme pracovať s právnymi predpismi z oblasti práva sociálneho zabezpečenia, napr. zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,  zákonom č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr.Katarína Fedorová, PhD.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia