CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Primárnym cieľom, ktorý bude sledovaný prostredníctvom predmetu ,,Klinika trestného práva“, je dosiahnutie prepojenia teoretických poznatkov a informácií z oblasti trestného práva s praxou a v tejto súvislosti rozvíjanie praktického myslenia študentov v uvedenom odvetví verejného práva. Predmet sa bude snažiť študentom otvoriť cestu nazerania na jednotlivé ustanovenia trestného práva v ich logických súvislostiach. Osobitnou snahou supervízorov zabezpečujúcich výučbu uvedeného predmetu bude pretvoriť pohľad študentov na Trestný zákon, Trestný poriadok ako aj ďalšie súvisiace trestnoprávne predpisy ako na predmety memorovania a vštepiť študentom formy nahliadania na predmetné právne akty a najmä inštitúty v nich obsiahnuté ako na živé právne nástroje a to v kontexte ich aplikovania v praxi. Hĺbkové pochopenie zákonných textov bude oživené poukazmi na spôsoby vyhľadávania a následného využívania nedostatkov a trhlín obsiahnutých v rámci právnej úpravy „de lege lata“.

V tejto súvislosti budú študentom predkladané konkrétne príklady a prípady, či už reálnej alebo fiktívnej povahy, na podklade ktorých sa budú snažiť odhaľovať a identifikovať formy manipulatívneho správania subjektov trestného konania. Študenti budú v tejto súvislosti vedení k uplatňovaniu analytického, kritického myslenia zameraného na hľadanie vhodných riešení predmetných nedostatkov a formulovanie vlastných návrhov „de lege ferenda“ smerujúcich k zefektívneniu platnej právnej úpravy.  

Osobitný dôraz bude počas výučby kladený na prácu študentov s judikatúrou - cieľom predmetu bude poskytnúť študentom návod na vyhľadávanie najkvalitnejších judikátov pochádzajúcich nielen z dielne súdov SR, ale tiež z činnosti ESĽP, pričom snahou supervízorov bude naviesť študentov na cestu využívania vyhľadaných súdnych rozhodnutí v praxi, predovšetkým v rámci odôvodňovania konkrétnych podaní a rozhodnutí, ktorých koncipovanie bude tvoriť náplň jednotlivých cvičení. Zámerom predmetu tak bude nasmerovanie študentov na cestu osvojenia si judikatúry ako dôležitého podporného prvku argumentácie predostieranej počas trestného konania.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Študent sa naučí rozmýšľať v širších logických, ale aj multidisciplinárnych súvislostiach v rámci trestného konania na základe čoho si posilní analytické a syntetické schopnosti v oblasti trestného práva. Osvojí si určité právne postupy trestného konania a naučí sa správne aplikovať hmotnoprávnu, či procesnoprávnu úpravu trestného práva na konkrétny skutok. Študent si okrem uvedeného osvojí niektoré poznatky kriminológie, kriminalistiky a iných vied, ktoré sú primárnym základom aj pri samotnom trestnom konaní.

 

 • Otvorenie právnej kliniky trestného práva (popis náplne a priebehu jednotlivých cvičení, špecifikácia spôsobu hodnotenia študentov, poukaz na literatúru, ktorá študentom môže napomôcť pri príprave na jednotlivé cvičenia a zoznámenie sa so supervízormi, ktorí budú predmet počas semestra viesť).
 • Vybrané aspekty predsúdneho konania.
 • Organizovaná trestná činnosť a problémy jej odhaľovania (najzásadnejšie problémy spojené s predmetnou tematikou budú demonštrované na najvýznamnejších, reálnych prípadoch riešených orgánmi činnými v trestnom konaní v podmienkach SR).
 • Vybrané aspekty súdneho konania (analýza priebehu hlavného pojednávania a verejného zasadnutia).
 • Obvinený, poškodený a štát – vyváženosť ,,zbraní“ alebo absolútna prevaha jedného? (analýza práv uvedených subjektov, poukaz na nedostatky právnej úpravy de lege lata, spôsoby ich zneužívania v praxi a s tým spojené manipulatívne formy správania na strane jednotlivých subjektov trestného konania).
 • Drogy a trestná činnosť ako nerozlučný vzťah so zásadnými trestnoprávnymi dôsledkami.
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb (vybrané aspekty hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy).
 • Vybrané aspekty dokazovania v trestnom konaní (analýza reálnych prípadov a judikátov vykazujúcich zásadný vplyv na problematiku dokazovania v trestnom konaní a formulovanie obdobných hypotetických situácií, ktoré študenti spracujú takým spôsobom, aby dosiahli súlad s podstatou analyzovaných rozhodnutí).
 • Výkon trestu odňatia slobody a kľúčové negatíva spojené s jeho ukladaním (predmetná tematika bude doprevádzaná premietaním dokumentárneho filmu “Comeback” s cieľom nastolenia diskusie o možnostiach frekventovanejšieho využívania alternatívnych trestov v podmienkach SR ako aj o (ne)dostatočnosti krokov, ku ktorým v predmetnej oblasti pristupuje slovenský zákonodarca).
 • Právne možnosti odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody (podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, premena trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, preradenie odsúdeného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s nižším stupňom stráženia).
 • Pravicový extrémizmus a xenofóbia - ,,diagnóza“ modernej spoločnosti? (pohľad na príčiny extrémizmu, súčasné prejavy extrémizmu v SR a vo svete, možnosti ich postihu a diskusia o spôsoboch jeho zefektívnenia).
 • Simulovaný trestný proces.
 • Exkurzia.
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika trestného práva je kapacitne obmedzená, a to najviac pre 10 študentov dennej aj externej formy magisterského štúdia.

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Klinika je dostupná študentom magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie:

Podmienkou pre absolvovanie predmetu je spracovanie priebežných zadaní určených vyučujúcim, ktoré majú charakter jednotlivých podaní vyskytujúcich sa v trestnom konaní.
 

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Odporúčaná literatúra:

 

 • Burda, E.: Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Praha: C. H. Beck, 2012, 283 s.

 • Čentéš, J. a kol.: Trestný poriadok : veľký komentár. Bratislava: Eurounion, 2015, 955 s.

 • Černáková, L.: Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní – svedok. Bratislava: Iura Edition, 2013, 244 s.

 • Černáková, L.: Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí – svedok. Bratislava: Iura Edition, 2013, 351 s.

 • Fryšták, M., Polišenská, P. a kol.: Aktuální judikatura k trestnímu řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 517 s.

 • Jelínek, J., Uhlířová, M.: Obhájce v trestním řízení. Praha: Leges, 2011, 416 s.

 • Jelínek, J., Říha, J, Sovák, J.: Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. Praha: Leges, 2015, 576 s.

 • Klátik, J.: Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2010, 330 s.

 • Mašľanyová, D. a kol.: Trestné právo hmotné, Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 496 s.

 • Šimovček, I. a kol.: Trestné právo procesné. Plzeň: Aleš Čenek, 2011. 497 s.

 • Ústava Slovenskej republiky zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

 • Vantuch, P.: Trestní řízení z pohledu obhajoby. Praha: C. H. Beck, 2014, 1049 s.

 • Viktoryová, J., Blatnický, J.: Teória dokazovania - logika v dokazovaní. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2015, 216 s.

 • Zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Eva Szabová, PhD.

Katedra trestného práva a kriminológie

e-mail: eva.szabova@truni.sk