CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom Právnej kliniky pre komunity I. – IV. je získať praktické zručnosti potrebné pre prácu právnika prostredníctvom učenia odsúdených v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a študentov stredných škôl. Študenti práva v rámci tohto predmetu (známym tiež pod názvom „Street Law“), vykonávajú prax učením základov právneho povedomia odsúdených v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a študentov na stredných školách. V duchu učíš iných – učíš seba, majú študenti práva možnosť už od druhého roku štúdia skúsiť praktickú stránku svojho budúceho povolania konfrontáciou svojich názorov a spôsobov učenia s cieľovými skupinami akými sú odsúdení/é a študenti stredných škôl.

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V priebehu semestra sa študenti práva na seminároch oboznamujú najmä s interaktívnymi spôsobmi učenia o práve, časť z nich začína učiť v ústave na výkon trestu odňatia slobody (Hrnčiarovce nad Parnou, Nitra, Bratislava) a druhá časť začína učiť na stredných školách (Trnava, Pezinok, Bratislava). Študenti práva vedú hodiny o práve formou zážitkového učenia, napríklad hraním rolí, riešením rôznych prípadov, vedením diskusií, či simulovaním súdnych pojednávaní. Študent je po absolvovaní predmetu schopný:

 

 • Samostatne a analyticky myslieť.
 • Sprostredkovať vlastné poznatky z práva konkrétnym komunitám - adresátom. ktorých právne vedomie je málokedy na úrovni odborníka.
 • Metodicky a takticky spracovať odprednášané témy.
 • Obrazne a prakticky myslieť.
 • Vnímať súvislosti medzi jednotlivými právnymi oblasťam.
 • Aplikovať v praxi osvojené teoretické poznatky vo vzťahu ku konkrétnemu adresátovi.
 • Prehĺbiť svoje základné vedomosti z uvedených tém tak, aby vedel promptne, adekvátne a kvalifikovane reagovať na rôzne modelové situácie; zlepšuje sa jeho komunikatívnosť a právna rétorika.  
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárkseho aj magisterského štúdia (aj v externej forme bakalárskeho štúdia).

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Právna klinika pre komunity bude nastavená na priebežné hodnotenie.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

 • Ivan Rapoš a kol.: Občan  a demokracia, manuál pre učiteľov . Bratislava, 1999.

 • Peter Kresák a kol.: Občan a demokracia. Bratislava 1999.

 • Ivan Rapoš a kol.: Občan a verejná správa, manuál pre učiteľov. Bratislava, 2000.

 • Janka Debrecéniová: Metodická príručka Právo na každý deň. Bratislava, 2001.

 • Arbetman, Lee P., O´Brien, E., L., McMahon, E. T.: Street Law, A course in Practical.

 • Law, Fourth Edition. West Publishing Company, St. Paul, USA. 1990.
 
Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Eva Bernáthová

Katedra propedeutiky právnických predmetov

e-mail: bernathovap@gmail.com