CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom právnej kliniky je vytvorenie priestoru pre študentov a študentky na  riešenie praktických životných situácií, pričom budú schopní/é identifikovať aspekty antidiskriminačnej legislatívy. Výučba bude prebiehať formou priblíženia antidiskriminačnej legislatívy EÚ a SR ako aj jej komparáciou.

Cieľom kliniky je získanie znalosti odhaľovať možné stereotypné situácie, ktoré môžu predstavovať rozdielne zaobchádzanie a zároveň aj porušenie antidiskriminačnej legislatívy.

 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Vzhľadom na stanovený cieľ právnej kliniky študenti a študentky zlepšia svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

  •  Princíp rovnakého zaobchádzania v spoločnosti a v práve.
  • Antidiskriminačná legislatíva: filozofické základy a koncepcie, antidiskriminačná legislatíva EÚ, antidiskriminačná legislatíva SR, základné koncepty diskriminácie, zakázané dôvody diskriminácie.
  • Judikatúra súdov EÚ a národných súdov.
  • Riešenie prípadovej štúdie.
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je otvorená pre študentov a všetky študentky Právnickej fakulty, tak bakalárskeho ako aj magisterského štúdia, najviac pre 10 študentov a študentiek. 

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Klinika antidiskriminačného práva bude nastavená na priebežné hodnotenie práce počas semestra. Práca spočíva z riešenia úloh zadaných vyučujúcim, hodnotené je aktívne zapájanie sa do procesu riešenia úloh a aktivít, ako aj spôsobilosť zhodnotenia skutkového stavu, formulácie právneho názoru a spracúvanie riešenia, schopnosť argumentácie a formulácie produkovať argumenty v diskusii.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Literatúra:

  • DEBRECÉNIOVÁ, J.: Komentár k antidiskriminačnému zákonu, Občan, demokracia a zodpovednosť, Bratislava 2008.
  • VARGA, P.: Fundamentals of European Union Law, Constitutional and Institutional Framework. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, s.r.o.. Plzeň 2011.
  • Equality Law Review, dostupné na: http://bookshop.europa.eu/en/equality-law- review-pbDSAY15001/.
  • European anti-discrimination law review: Dostupné na: https://bookshop.europa.eu/en/home/.

Elektronické zdroje:

Ďalšie internetové zdroje:

www.diskriminacia.sk

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

JUDr. Peter Varga PhD.

Katedra medzinárodného práva
a európskeho práva
e-mail: vargapeter01@hotmail.com