CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Cieľom právnej kliniky je vytvorenie priestoru pre študentov a študentky na  riešenie praktických životných situácií, pričom budú schopní/é identifikovať aspekty antidiskriminačnej legislatívy. Výučba bude prebiehať formou priblíženia antidiskriminačnej legislatívy EÚ a SR ako aj jej komparáciou.

Cieľom kliniky je získanie znalosti odhaľovať možné stereotypné situácie, ktoré môžu predstavovať rozdielne zaobchádzanie a zároveň aj porušenie antidiskriminačnej legislatívy.

 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

Vzhľadom na stanovený cieľ právnej kliniky študenti a študentky zlepšia svoje znalosti a zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

  •  Princíp rovnakého zaobchádzania v spoločnosti a v práve.
  • Antidiskriminačná legislatíva: filozofické základy a koncepcie, antidiskriminačná legislatíva EÚ, antidiskriminačná legislatíva SR, základné koncepty diskriminácie, zakázané dôvody diskriminácie.
  • Judikatúra súdov EÚ a národných súdov.
  • Riešenie prípadovej štúdie.
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia (aj v externej forme štúdia)

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Priebežné hodnotenie: Podmienky na absolvovanie predmetu: písomná skúška, ktorá pozostáva z vypracovania prípadovej štúdie. V rámci vypracovania prípadovej štúdie študent/študentka preukazuje tak teoretické zvládnutie učiva, ako aj spôsobilosť prakticky aplikovať naučené vedomosti na konkrétny prípad. K riešeniu praktických úloh sú študenti/študentky vedení/é na seminároch. Informácie a podklady na prípravu na skúšku sú zverejňované v Moodle.
 

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Základná odporúčaná literatúra:
MATEJKA, O. a kol.: Antidiskriminačný zákon: komentár. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 118 s. (Komentáre). ISBN 978-80-8168-641-2

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

doc. JUDr. Peter Varga PhD.

Katedra medzinárodného práva
a európskeho práva
e-mail: vargapeter01@hotmail.com