CIEĽ KlINIKY

Aký je cieľ Kliniky?

Klinika vznikla na základe spolupráce mesta Trnava a našej Právnickej fakulty. Primárnym cieľom kliniky je vytvoriť platformu, na ktorej by existovala vzájomná pomoc medzi študentmi práva a občanmi mesta Trnava. Na jednej strane študenti svojimi vedomosťami z oblasti práva pomôžu sociálne slabším občanom, ktorí si v prvom momente nemôžu dovoliť profesionálnu pomoc a na druhej strane títo občania pomôžu študentom získavať nové skúsenosti z praktických prípadov. V rámci kliniky sa v prvom rade dbá na účinné riešenie právnych problémov, kedy študenti v skupinkách pracujú na riešení reálnych prípadov z praxe. V podstate si skúšajú rolu “právneho poradcu”, kde môžu plne zúžitkovať svoje doposiaľ získané vedomosti.

 

K našim celkovým cieľom patrí nasledovné:

 • poskytnúť právnu informáciu sociálne slabším občanom žijúcich v meste Trnava,
 • učiť študentov prostredníctvom skúseností,
 • poskytnúť študentom získavanie potrebných zručností (organizačné, komunikačné...),
 • motivovať študentov a zlepšiť ich profesné zdokonaľovanie,
 • viesť študentov k profesnej etike a zodpovednosti,
 • prehĺbiť vzťah študentov s miestnou komunitou. 

V akých oblastiach
zlepšíš svoje
znalosti a zručnosti?

V nadväznosti na vyššie uvedené ciele právnej kliniky, študent počas výučbového obdobia na stretnutiach s klientmi kliniky, získa praktické zručnosti v nasledujúcich oblastiach:

 
 • komunikačné zručnosti: študent sa naučí techniku kladenia otázok, navrhovania riešení, techniku etickej a profesionálnej komunikácie,
 • vyhľadávacie zručnosti: na klinike sa prehlbuje práca s odbornými právnymi zdrojmi, či už v online alebo v písanej podobe,
 • medziľudské a organizačné zručnosti: študent sa okrem iného naučí zorganizovať svoj čas, urobiť si harmonogram vypracovania klientského prípadu, dohodnúť si stretnutia s klientom,  
 • poradenské zručnosti: študent si na základe svojich vedomostí ozrejmí ako správne navrhnúť klientovi vhodné systematické riešenie daného právneho problému,
 • zručnosti v tvorbe právneho spisu: klinika dáva dôraz aj na osvojenie si správnej obsahovej a formálnej stránky pri kreovaní právnych dokumentov.  
Výber študentoV

Môže sa na kliniku
prihlásiť každý študent?

Klinika je dostupná študentom bakalárskeho aj magisterského štúdia (aj v externej forme štúdia).

Spôsob hodnotenia

Aké sú podmienky výberu?

Výber študentov sa uskutoční podľa poradia prihlásenia na právnu kliniku v rámci systému MAIS.

Študijné materiály

Bude právna klinika
ukončená skúškou?

Právna klinika pre občanov mesta Trnava bude nastavená na priebežné hodnotenie – supervízor sleduje aktivitu študenta počas semestra, jeho schopnosť posúdiť právnu situáciu a aplikovať relevantné právne normy.

Spôsob hodnotenia

Čo budeš potrebovať
k príprave na právnu
kliniku?

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o tzv. živú kliniku - čo znamená, že konkrétna oblasť práva závisí od konkrétneho klientského prípadu, študenti sa búdu stretávať so širokým spektrom študijných materiálov. Je potrebné pracovať najmä s právnym poriadkom SR a jednotlivými komentármi k platným a účinným zákonom.

Supervízor

Kto bude viesť
právnu kliniku?

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Mgr. Peter Mészáros, PhD.
 

Špecifické údaje k tejto klinike

Adresa kancelárie kliniky:

Trhová 2 (priestor bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu, I. poschodie)

917 71 Trnava 

 

Otváracia doba kliniky:

- štvrtok 15:00 do 18:00 hod. 

 

Kontakt na Právnu kliniku občanov mesta Trnava:

- e-­mail: pravna.poradna@truni.sk 

 

Základné východiská Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava

 

1. Právna klinika pre občanov mesta Trnava (ďalej aj “Klinika”) je realizáciou formy klinického vzdelávania na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Ide o nesústavnú, bezodplatnú študentskú pomoc ​osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej (sociálnej) situácii, pričom sa nemôžu v prvej chvíli obrátiť na profesionálne právne služby.

2. Právna pomoc je v rámci Právnej kliniky pre občanov mesta Trnava poskytovaná študentmi Právnickej fakulty Trnavskej univerzity​ (ďalej aj “PF TU”), pod dozorom osoby poverenej  PF TU.

3. Klinika je zriadená pre potreby obyvateľov mesta Trnava ­ nepodnikateľov.

4. Klinika svojou činnosťou v žiadnom prípade nemôže suplovať poskytovanie právnych služieb advokátmi či notármi. Študenti poskytujú iba základné informácie pre riešenie životných situácií, ktoré klientom uľahčia ďalšie rozhodovanie v danej veci.​

5. Nemožno od študentov očakávať riešenie zložitých právnych káuz, riešenie konkrétneho postupu v prípadoch, kde v pozícii správneho orgánu alebo účastníka konania je samotné mesto Trnava.

6. Klinika neprime klientov, ktorým právnu pomoc poskytuje iný subjekt. Primárne klientov doporučuje Odbor sociálny ­ mesto Trnava.

7. Na poskytnutie takejto pomoci nemá osoba žiadajúca o pomoc právny nárok.

8. Klinika poskytuje pomoc v oblasti správneho práva, pracovného práva, občianskeho práva a trestného práva.

9. Právna pomoc spočíva v analýze informácii, ktoré poskytne klient k prípadu za účelom objasnenia právneho rozmeru prípadu a následného navrhnutia daných možností ako v prípade postupovať.

10. Pomoc je poskytovaná vo forme písomnej právnej informácie, ale aj vo forme ústnej konzultácie. Vyhotovenie právnej informácie obvykle trvá najmenej 14 dní (podľa zložitosti prípadu aj dlhšie). ​

11. Klinika neposkytuje právne zastúpenie na súde či iných orgánoch a nekoná za osobu v rámci zastúpenia​.

12. Osoba vždy sama určuje ďalší postup vo svojej veci. Študenti poskytujúci právne informácie v rámci Kliniky nemôžu rozhodovať žiadne otázky za osobu, ktorá žiada o pomoc ani jej radiť, ako sa má záväzne rozhodnúť.

13. Klinika za škodu vzniknutú v dôsledku poskytnutia právnej inforomácie nezodpovedá.

14. Klinika si vyhradzuje právo odmietnuť alebo ukončiť poskytovanie takejto pomoci. Dôvodom pre odmietnutie alebo ukončenie môže byť napríklad porušenie pravidiel poskytovania pomoci, neposkytnutie všetkých požadovaných informácii pre vypracovanie právnej informácie, pracovná vyťaženosť alebo prílišná zložitosť prípadu.